RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rättssäkerhetsprojektet

Arvsfondens loggaRFS har drivit projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag med medel från Allmänna arvsfonden 2011-2014.

150 000 personer får stöd av en kontaktperson, kontaktfamilj, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare eller stödperson – uppdrag som är reglerade i lag. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, erfarenhet är att myndigheter som tillsätter dessa frivilliguppdrag behöver förändra sina arbetssätt.

I projektet har team från fyra modellkommuner med representanter från socialtjänst, frivård, patientnämnd, överförmyndare och RFS lokalförening träffats för att tillsammans förbättra stödet till de frivilliga. Förbättringsarbetet har bidragit till större förståelse för varandras förutsättningar och villkor, mer effektiva arbetssätt, högre kvalitet och därmed ökad rättssäkerhet i insatserna.

Som ett resultat av detta kan nu RFS visa på lösningar genom samverkan över myndighetsgränser och med frivilliga.

Läs mer om projektet här

Metodbok

Modellkommunernas erfarenheter har resulterat i en metodbok och RFS förhoppning är att fler kommuner ska inspireras att pröva på detta arbetssätt. Metodboken kan ses som en självinstruerande hjälpreda. Metodboken kan laddas ner som pdf-fil eller beställas av RFS.

Beställ eller ladda ner metodbok här

Slutrapport

Projektets slutrapport "Förbättrat rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag" kan användas som ett komplement till metodboken för en utförligare beskrivning av modellkommunernas erfarenheter. Slutrapporten kan laddas ner som pdf-fil eller beställas av RFS.

Beställ eller ladda ner slutrapporten här

Kartläggning

Under projektets första år genomfördes en kartläggning med syftet att ta reda på hur handläggare i landets myndigheter och de frivilliga ser på samarbetet dem emellan. Bland annat gjordes en nationell enkät som besvarades av handläggare inom socialtjänst och överförmyndare samt av frivilliga med uppdragen kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, god man och förvaltare. Enkäten redovisas i fyra rapporter som går att ladda ner som pdf-filer.

Ladda ner de fyra rapporterna här