RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Frivilliga krafter som stöd för ensamkommande barn

Agneta Zedell, RFS ordförande2015-10-22 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i flera sammanhang gett uttryck för att den nuvarande lagstiftningen om god man för ensamkommande barn behöver ses över. Lagen reglerar komplicerade uppdrag och förbättringar och översyn behövs säkert med jämna mellanrum.

RFS har emellertid reagerat med förvåning över en del av de synpunkter som SKL för fram. Det gäller främst åsikten att lekmän i rollen som god man inte är lämpligt. Som skäl för detta anger SKL dels att kommunerna har svårt att rekrytera gode män, dels att uppgiften har blivit svår och tidskrävande och att det därför behövs professionella företrädare. Det sistnämnda skälet är mycket svårt att förstå. Det ensamkommande barnet som söker asyl här får flera professionella företrädare till sin hjälp.

Migrationsverkets handläggare är självklart med i bilden, ett juridiskt biträde förordnas, socialsekreterare och personal på boendet har givna uppgifter. Det saknas alltså inte professionella företrädare. Ytterligare en tjänsteman är absolut inte önskvärt. Många kommuner har ju för övrigt svårt att rekrytera tillräckligt välkvalificerade socialsekreterare så var finns anställningsbara personer och var finns pengar att anställa dem för? 

Det som behövs enligt RFS uppfattning är i stället en ökad satsning på frivilliga som kan vara en del av bryggan in i vårt samhälle. Den frivilliga som förordnas som god man har en unik roll att slussa in den unga människan i samhället, ge en bild av vardagslivet på det sätt som ungdomar vanligen får i sina familjer, skapa vägar in i föreningsliv och andra grupper, erbjuda språkträning i vardagliga situationer. De frivilliga som åtar sig dessa roller får dessutom en allt bättre förståelse för de ensamkommandes förutsättningar här i landet och det betyder att de förmedlar kunskap i sina egna nätverk. Det betyder med andra ord att frivilliga gode män för ensamkommande barn har en avgörande roll för att integrationen ska främjas.

Dessutom anser RFS att då godmansuppdraget upphör på den unges 18-årsdag ska den frivillige, om det behövs, få fortsätta som förordnad kontaktperson efter beslut av socialtjänsten. Vi tror att de flesta 18-åringar skulle behöva ett sådant fortsatt stöd och vill uppmärksamma lagstiftaren på behovet av en lagändring som gör ett sådant erbjudande obligatoriskt.

SKL refererar till kommunernas uppfattning att det är svårt att rekrytera gode män. Vi inom RFS känner väl till att kommunerna jämrar sig men vi vet också att det finns ett stort engagemang från allmänheten och att få kommuner arbetar professionellt med rekrytering av personer till lagreglerade frivilliguppdrag.

RFS har genomfört ett projektarbete kallat ”Rättssäkerhetsprojektet” där vi framgångsrikt har visat hur kommunerna kan arbeta effektivt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning av det lagreglerade frivilligarbetet. Rapport om detta har sänts ut till alla kommuner och finns tillgängligt via RFS hemsida


Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande

Ladda ner pressmeddelandet som pdf