RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: "Får företag anlitas som god man och förvaltare?"

2014-03-14 Länsstyrelserna bör granska om det är lagligt för kommuner att anlita företag som Optio AB, som bedriver vinstdrivande verksamhet kring uppdrag som god man och förvaltare.

I slutet av förra veckan sände Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, ett öppet brev till de sju länsstyrelser som ansvarar för tillsynen av överförmyndarverksamheten. I brevet uppmanas länsstyrelserna att granska de kommuner som anlitar företaget Optio AB, som erbjuder tjänster som god man och förvaltare.

RFS vill få det prövat om det är förenligt med gällande lagstiftning att anlita vinstdrivande företag för uppdrag som god man och förvaltare. Det anser inte Västmanlands tingsrätt som hösten 2013 prövade ett ärende där Optio AB föreslagits som förvaltare (mål nr 1398-11). Domstolen bedömde att Optio AB inte kunde förordnas som förvaltare i det aktuella ärendet. I domskälen framgår bland annat: ” Mot bakgrund av att lagstiftaren uttryckt att ett förvaltarförordnande till stor del är ett lekmannauppdrag med stort ideellt inslag synes det svårförenligt härmed att göra förvaltaruppdraget till en affärsverksamhet.” I domskälen framgår också att rätten anser att det skulle vara företaget Optio AB som förordnas och inte de anställda som privatpersoner. Domstolen konstaterar också att det kan strida mot lagen om offentlig upphandling att anlita Optio AB.

Det finns fler frågor kring Optio AB:s verksamhet kring gode män och förvaltare som länsstyrelserna bör pröva. En fråga är hur många uppdrag det är rimligt att ha som god man eller förvaltare? Optio AB, som finns i Västerås, tar godmans- och förvaltaruppdrag över hela landet. Företaget har två anställda som personligen tar uppdragen och i dagsläget har 85 uppdrag tillsammans. Det innebär att de har över 40 uppdrag per person. Om en av dem skulle vara sjuk eller ha semester så ska den andra personen företräda över 80 personer.

Det bör även utredas om det arvode som Optio AB får utbetalt var tredje månad är förenligt med kommunallagen. Detta dels då det inte är möjligt att avtala om arvodets storlek i förskott och dels för att de allra flesta gode män och förvaltare får sitt arvode i efterskott en gång om året, då årsredovisningen granskats. Optio AB:s företrädare uppger att de besöker sina huvudmän så ofta som det behövs. Emellertid redovisar inte Optio AB kostnader till överförmyndaren, utan uppger att alla kostnader täcks inom arvodet. Detta får till följd att överförmyndaren inte genom reseräkningar kan kontrollera vilka besök som huvudmannen får.

Hur ska då huvudmän som anses farliga kunna få hjälp? RFS menar att det finns andra lösningar som är möjliga. Till exempel bör det satsas mer på lokal rekrytering och att specialutbilda vissa gode män och förvaltare att ta dessa svårare uppdrag. Överförmyndare kan också i större utsträckning utnyttja möjligheten att förordna flera gode män/förvaltare till samma uppdrag. En annan lösning är att utöka samarbetet med socialtjänsten, som är de som i dag tar hand om de fall då god man/förvaltare inte kan förordnas på grund av att huvudmannen är för farlig.

Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

Ladda ner brevet till länsstyrelserna som pdf

Diskutera gärna detta i forumet för gode män och förvaltare