RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Remissvar och skrivelser

 • RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS

  RFS har lämnat remissvar till Socialdepartementet angående kommunens skyldighet att informera om andra stödinsatser för personer som inte får assistansersättning från Försäkringskassan. RFS poängtera vikten av att se frivilliga samhällsarbetare som en resurs i strävan efter att människor ska få de insatser de har behov av.
  RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS
 • Kommentar till Brå:s rapport

  Brå lämnade 15 december en rapport angående Kriminalvårdens arbete med utslussning från anstalt. RFS saknar en genomlysning av hur Kriminalvårdens samarbete med civilsamhället ser ut i förhållande till uppdraget.
  Kommentar till Brå:s rapport
 • Kommentar till Riksrevisionens rapport

  14 december kom Riksrevisionens rapport om huruvida staten skapat förutsättningar för rättssäker tillsyn av gode män och överförmyndare. RFS instämmer i behovet av en utredning som ser över systemet i sin helhet, men anser inte att det ska leda till anställda gode män och förvaltare.
  Kommentar till Riksrevisionens rapport
 • RFS yttrar sig om livstidsstraff för mord

  RFS har yttrat sig om livstidsstraff för mord. RFS betonar vikten av att förordna en förtroendeman för livstids- och långtidsdömda personer. Visionsrummet och besöksgruppers viktiga roll beskrivs också.
  RFS yttrar sig om livstidsstraff för mord
 • RFS yttrar sig om nästa steg mot mer jämlik hälsa

  RFS har yttrat sig gällande delbetänkandet Nästa steg mot en mer jämlik hälsa. RFS lyfter fram frivilliga samhällsarbetare som en i allra högsta grad värdefull aktör för de människor som står längst bort från jämlik hälsa.
  RFS yttrar sig om nästa steg mot mer jämlik hälsa
 • RFS yttrar sig om villkorlig frigivning

  RFS har lämnat ett yttrande om utredningen kring villkorlig frigivning till Justitiedepartementet. RFS vill att det tydliggörs att lekmannaövervakare ska tillsättas vid övervakning samt att besöksgruppsverksamhet och Visionsrummet utvecklas för att underlätta klienternas återanpassningen till samhället.
  RFS yttrar sig om villkorlig frigivning
 • RFS yttrar sig om nya ungdomspåföljder

  RFS har yttrat sig över förslaget kring nya ungdomspåföljder, Ds 2017:25. RFS lyfter fram värdet av lekmannamedverkan och behovet av stöd till de frivilliga. RFS saknar dock ordentligt resonemang om hur påföljderna ska fungera för unga som saknar ordnade hemförhållanden samt vilket organisation som skulle krävas för förslagen.
  RFS yttrar sig om nya ungdomspåföljder
 • RFS om arvoden för frivilliga samhällsarbetare

  I detta dokument förtydligas var Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, står i arvodesfrågan. RFS anser inte att arvodet är det som ska vara avgörande för att åta sig ett uppdrag. Arvodet är en symbolisk summa för den tid och engagemang som den frivilliga lägger ner i sitt uppdrag.
  RFS om arvoden för frivilliga samhällsarbetare
 • RFS yttrar sig om en god och jämlik hälsa

  RFS har yttrat sig gällande delbetänkandet "För en god och jämlik hälsa". I remissvaret föreslås en särskild "gräddfil" för frivilliga samhällsarbetare skapas. På så vis kan kontakten med de brukare som står längst ifrån en jämlik hälsa öka.
  RFS yttrar sig om en god och jämlik hälsa
 • Replik på SKL:s skrivelse om professionalisering

  RFS håller med SKL om att det finns skäl till att i grunden reformera överförmyndarsystemet. RFS ser dock ett stort värde i att behålla det frivilliga inslaget i uppdragen och anser att problemet är att kommunerna saknar metoder för att arbeta professionellt med frågan.
  Replik på SKL:s skrivelse om professionalisering
 • RFS yttrar sig om ett modernt utsökningsförfarande

  RFS har i remissvar lämnat synpunkter på utredningen Ett modernare utsökningsförfarande gällande de delar som berör gode män/förvaltare och deras huvudmän.
  RFS yttrar sig om ett modernt utsökningsförfarande
 • RFS yttrar sig om nya grunder för uppehållstillstånd

  I en skrivelse till Justitiedepartementet belyser RFS viktiga aspekter kring godmansuppdraget som utelämnats i regeringens lagförslag om nya grunder för uppehållstillstånd rörande studier. RFS förslår bland annat att alla ensamkommande barn som fyllt 18 år ska erbjudas en kontaktperson.
  RFS yttrar sig om nya grunder för uppehållstillstånd
 • RFS yttrar sig om stärkt civilsamhälle

  RFS lämnade i juli 2016 remissvar till Kulturdepartementet gällande utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13. Syftet med utredningen är ge förslag på hur civilsamhället kan stärkas
  RFS yttrar sig om stärkt civilsamhälle
 • RFS yttrar sig om häktesutredning

  Regeringens utredare lämnade i augusti förslag på hur användningen av häktning och restriktioner kan minska samt hur isoleringen av häktade personer kan brytas. RFS skriver i sitt yttrande att utredaren missat att beskriva den viktiga roll frivilligorganisationer har, till exempel genom besöksgrupper.
  RFS yttrar sig om häktesutredning
 • RFS yttrar sig om betaltjänster

  RFS har lämnat svar till Finansdepartementet med anledning av remiss gällande betaltjänster. RFS föreslår att personer som står under förvaltare ska nekas att öppna betalkonto. Förbundet anser också att lagstiftaren bör garantera tillgång till kostnadsfri kontanthantering för personer med ställföreträdare.
  RFS yttrar sig om betaltjänster
 • Remiss gällande utredningen om skydd för vuxna i internationella situationer

  RFS har lämnat remiss till Justitiedepartementet med anledning utredningen Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention SOU 2015:74.
  Remiss gällande utredningen om skydd för vuxna i internationella situationer
 • RFS yttrar sig om tvångsvård för unga

  RFS har lämnat remiss till Socialdepartementet angående utredningen om barns och ungas rätt vid tvångsvård. RFS förslår att alla familjehemsplacerade barn och unga får en god man förordnad med syfte att bevaka barnets rätt. RFS föreslår också att det ska bli rutin att pröva om gode män för ensamkommande barn vid den ungas 18-års dag ska förordnas som kontaktperson, om inte behov uppenbart saknas. Läs mer här.
  RFS yttrar sig om tvångsvård för unga
 • Riktlinjer för antal frivilliguppdrag

  RFS styrelse har tagit fram riktlinjer för antal uppdrag som en god man/frivillig samhällsarbetare bör ha. Läs riktlinjerna och varför det är viktigt att begränsa antalet uppdrag här.
  Riktlinjer för antal frivilliguppdrag
 • Remiss om tillsynsmyndighet för polis och kriminalvård

  2015-10-26 RFS instämmer i förslaget om en ny tillsynsmyndighet för polisen och Kriminalvården i sitt remissvar. I dagsläget finns ingen motsvarande extern tillsynsmyndighet.
  Remiss om tillsynsmyndighet för polis och kriminalvård
 • RFS lämnar remiss angående avskaffande av fritidspeng

  2015-08-18 RFS har lämnat en remiss som gäller förslaget att avskaffa bestämmelserna om fritidspeng i socialtjänstlagen. Läs remissen här.
  RFS lämnar remiss angående avskaffande av fritidspeng
 • Remiss om fritidspeng för barn

  2013-12-18 RFS har lämnat remiss angående förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd. RFS anser att det föreliggande förslaget är oerhört angeläget, men att det är destruktivt med begränsningen årskurserna 4–9.
  Remiss om fritidspeng för barn
 • Remiss om nämndemannauppdraget

  2013-12-18 RFS skriver i sin remiss om nämndemannauppdraget att det inte bör vara ett politiskt uppdrag. I stället ska det råda fri ansöknings och nomineringsrätt. RFS ställer sig bakom förslagen om höjd ersättning.
  Remiss om nämndemannauppdraget
 • Remiss om påföljdsutredningen

  2012-12-05 RFS skriver i sitt yttrande över Påföljdsutredningen att lekmän även i framtiden kommer att behövas vid verkställighet av övervakning. RFS anser att utredningens förslag om minimitiderna för övervakning är för korta. RFS tror inte heller att det går att bortse från personliga förhållanden vid straffmätning.
  Remiss om påföljdsutredningen
 • Remiss om psykiatriutredningen

  2012-11-22 RFS lyfter i ett remissvar till utredningen Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar (SOU 2012:17) fram behovet av bättre rutiner för att rekrytera och behålla lämpliga personer till lagreglerade frivilliguppdrag. Dessutom tror RFS att myndigheter skulle vinna mycket på att samarbeta kring dessa uppdrag.
  Remiss om psykiatriutredningen
 • Brev från RFS till överförmyndarna: Situationen då en god man avlider

  2011-05-16: RFS anser att dödsbodelägarna fullgör sin uppgift i enlighet med lagstiftningen genom att snarast överlämna samtliga handlingar som rör huvudmannen i det skick som de påträffas i dödsboet till rätt överförmyndare. Detta är att rekommendera ur flera aspekter.
  Brev från RFS till överförmyndarna: Situationen då en god man avlider
 • Barnen som samhället svek, SOU 2011:9

  2011-05-13: Med anledning av rubricerade utredning lämnar Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, följande synpunkter. Utredningen behandlar ett mycket viktigt område, både i den meningen att ge upprättelse till människor som råkat illa ut genom samhällets bristande omvårdnad men också då det gäller förslagen som ska kvalitetssäkra omhändertaganden i framtiden.
  Barnen som samhället svek, SOU 2011:9