RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Remiss om psykiatriutredningen

2012-11-22 Yttrande över utredningen Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)


Ställd till: Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och sjukvård


Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har lämnat synpunkter under utredningens gång, vilket refereras utförligt under kapitel 21, Insatser av andra än vårdpersonal. Vi vill här komplettera med följande synpunkter.

Utredaren anser att behovet av frivilligkrafter kommer att öka. Vi delar den uppfattningen. Vi vet också av erfarenhet att personer som borde erbjudas stödperson inte får detta erbjudande i erforderlig omfattning. Här behövs förbättrade rutiner från vårdgivarna. Vi tror också att personer som är föremål för tvångsvård inom psykiatrin ofta har litet eller inget nätverk. Stödpersonen, gode mannen eller annan frivillig blir en av mycket få som har tid och intresse att föra ett vardagligt samtal, som inte har en terapeutisk vinkling utan kan handla om intressen, nyheter eller vad som helst som gör att man för stunden mår bra tillsammans. Därför är det väsentligt att lyfta fram behovet av förbättrade insatser för att rekrytera och bibehålla intresset hos lämpliga personer och att skapa kontakter med myndigheter och forma god säkerhet i uppdragen. Vi tror att rekryteringsarbetet skulle underlättas av att intresserade
personer redan från början vet vilken handledning som kanuner att ges och vilket stöd som finns i kritiska lägen.

Vi anser vidare att de myndigheter/institutioner som rekryterar personer tilllagreglerade frivilliguppdrag har allt att vinna på att bedriva rekryteringsarbete, utbildning mm i samarbete. Vi vet av erfarenhet att uppdragen är varandras rekryteringsbas och vidare att en stor del av utbildningsbehovet är gemensamt för de olika frivilliguppdragen. Det gäller t ex kunskap om samhällets biståndsmöjligheter, bemötandefrågor, gränsdragningar, kunskap om den egna kommunen, psykiatriska sjukdomar. RFS genomför just nu med ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden ett samarbete med några kommuner i syfte att visa på modeller för sådant samarbete.

Slutligen ser RFS utredarens förslag att chefsläkaren ska ha skyldighet att lämna ut nödvändiga uppgifter av betydelse för säkerheten till stödpersoner, gode män, förvaltare och kontaktpersoner som en mycket viktig förändring med stor betydelse för att frivilliga ska kunna göra en tillfredställande insats.

Stockholm 2012-11-06


Agneta Zedell
Ordförande RFS