RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Remiss om tillsynsmyndighet för polis och kriminalvård

2015-10-26 RFS instämmer i Polisorganisationskommitténs förslag om en ny tillsynsmyndighet för polisen och Kriminalvården i sitt remissvar. I dagsläget finns ingen motsvarande extern tillsynsmyndighet.

Den externa granskningen av Kriminalvården sker idag av ett flertal myndigheter och internationella organ, bland annat Datainspektionen, Arbetsmiljöverket, IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Tilsynen av Kriminalvårdens klientverksamhet bedrivs idag i första hand av JO, Justitieombudsmannen. 

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:57, Tillsyn över polisen och Kriminalvården

Med anledning av de förslag som lämnas i rubricerade betänkande lämnar RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, följande synpunkter.

I betänkandet föreslås att en ny tillsynsmyndighet ska inrättas med det avgränsade uppdraget att utöva tillsyn över polisen och Kriminalvården.  RFS instämmer i att detta är en lämplig avgränsning för en ny tillsynsmyndighet. Polis och Kriminalvård är två statliga myndigheter som har många beröringspunkter genom de kraftfulla ingripanden mot enskilda som lagstiftningen ger möjlighet till samt det samarbete som fortlöpande förekommer mellan dessa myndigheter. Bådas områden regleras av komplicerad lagstiftning i syfte att säkerställa den enskildes rätt, tredje mans säkerhet och en sund samhällsutveckling.

Tillsynen ska bedrivas i förtroendefull anda och med respekt för den granskade verksamheten. Frihetsberövade barns behov ska särskilt beaktas. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att förelägga de objektsansvariga att inom viss tid redovisa vilka åtgärder som vidtas, men sanktionsåtgärder vid utebliven åtgärd ska inte vara möjliga.  I betänkandet framförs åsikten att risken att utsättas för sanktioner skulle försämra tillsynsmyndighetens möjligheter till öppen dialog. En årlig rapport till regeringen, vilken ska utformas så att den kan vara offentlig, anses vara en tillräcklig möjlighet i o m att allmänheten på så sätt kommer att få insyn i de berörda myndigheternas arbete. Det är svårt att veta hur detta kommer att utfalla. 

Den enskildes rätt till skadestånd föreslås inte särregleras i detta sammanhang. I stället påpekas att tillsynsmyndigheten inom sitt serviceuppdrag kan upplysa enskilda om möjligheten att vända sig till JK och begära ersättning från staten. I betänkandet beskrivs möjligheten för en intagen att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten. Kommittén finner att gällande lagstiftning rörande intagnas kontakter med omvärlden inte hindrar kontakt med tillsynsmyndigheten, varför detta inte behöver regleras särskilt.  Även befattningshavare bör tillåtas ”en ganska stor frihet” att lämna uppgifter, även sekretessbelagda uppgifter om de är nödvändiga för tillsynen.

RFS ser de lämnade förslagen som en god utgångspunkt för en ny tillsynsmyndighet för polisen och Kriminalvården.

Stockholm 2015-09-21

Agneta Zedell
Förbundsordförande

Ladda ner RFS remissvar som pdf