RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Remiss om nämndemannauppdraget

Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan SOU 2013:49

Ställd till: Justitiedepartementet

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit del av betänkandet och lämnar följande yttrande över de frågor som berör våra områden.

Rekrytering och val av nämndemän
Nuvarande ordning utesluter 96 procent av befolkningen i Sverige, därför ska
• nämndemannauppdraget inte vara ett politiskt uppdrag. Att bygga rekryteringen av nämndemän på de politiska partierna är otidsenligt och odemokratiskt. I stället ska det råda fri ansöknings och nomineringsrätt.

Ersättningsvillkor
För att stärka statusen för nämndemän ställer sig RFS bakom förslagen avseende ersättning enligt
• dubblering av arvodena.
• tjänstgöring efter klockan. 16.30 ger extra 250 kronor.
• särskilt inställelsearvode för nämndemän med en resväg över 50 km höjs till 200 kr.
• inläsningsarvode om 300 kr ska betalas till nämndemän vid förvaltningsrätterna och vid tingsrätterna förutsatt att det tar över 1 timme.

Utbildning och information
Förslaget ger möjlighet till, bättre kvalitet genom
• obligatorisk grundutbildning för nya nämndemän, före påbörjad tjänstgöring.
• repetitionsutbildningar för omvalda nämndemän.
• löpande information till nämndemännen under mandatperioden.


Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 2013-09-24

 

Agneta Zedell   
Ordförande    

Peter Kromnow
Ledamot