RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Remiss om fritidspeng för barn

Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd Ds 2013:70. Diarienummer S2013/7395/FST

 

Ställd till: Socialdepartementet

RFS har tagit del av rubricerande PM och lämnar följande synpunkter.

Förslaget behandlar en viktig fråga, nämligen barns möjlighet att ta del i ledarledda regelbundna fritidsaktiviteter oberoende av familjens ekonomiska status.  Förslaget formuleras genom ett tillägg i socialtjänstlagen, kapitel 4 a, vilket RFS i huvudsak anser är en lämplig förändring utom i följande hänseenden.

RFS bedömer möjlighet att få ekonomiskt bistånd till meningsfulla fritidsaktiviteter som en ibland avgörande faktor för att bli accepterad i kamratgruppen och få en förankring som förebygger utanförskap.  Vi bedömer också möjligheten att få ekonomiskt bistånd till ledarledda fritidsaktiviteter i den här aktuella situationen som ett viktigt verktyg i den situation då barnet har kontaktfamilj eller kontaktperson. I förslaget begränsas emellertid möjligheten till ekonomiskt bistånd till ledarledda regelbundna fritidsaktiviteter till årskurserna 4 – 9 och som skäl för detta anförs statistik som visar att det är i dessa årskurser ledarledda och organiserade fritidsaktiviteter huvudsakligen förekommer, medan det för äldre barn är vanligare med enskilda aktiviteter.

RFS finner att denna avgränsning kan bli mycket olycklig och t o m grym i det enskilda fallet. Vi vet av erfarenhet att t ex idrottsföreningarna aktivt vänder sig redan till 6-7-åringarna. Ska då en enskild 7-åring behöva säga: ”Tyvärr kan jag inte bli med förrän i årskurs 4?” Och den ekonomiskt svage som just blivit stjärna i fotbollslaget, ska den unge då behöva avstå från att fortsätta efter årskurs 9?

Det är givetvis viktigt att ta fasta på befintlig statistik, men vi menar att det statistiken visar är att det är för dessa årskullar som den huvudsakliga kostnaden blir aktuell. RFS kan dock inte sympatisera med att möjligheten som sådan ska begränsas enbart till dessa grupper. Förslagställaren svävar dessutom en aning på målet i denna del eftersom under avsnittet 4.3 Uppföljning och utvärdering sägs att ”i utvärderingen bör ingå prövning av utvidgning av åldersspannet för fritidspengen till 18 år.”

RFS anser att det föreliggande förslaget är oerhört angeläget, att det kan vara ett viktigt instrument i att bygga den relation som finns mellan barn och kontaktfamiljer/personer, men att det är destruktivt med begränsningen årskurserna 4–9.  Vi föreslår att möjligheten ska finnas för de berörda barnen under hela tiden 6–18 år och att utvärderingen som görs i stället inriktas på om det finns skäl att begränsa åldersspannet.

Stockholm 2013-12-07


Agneta Zedell
Förbundsordförande

Ladda ner förslaget på regeringens hemsida