RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Remiss om påföljdsutredningen

2012-12-05 RFS har yttrat sig över betänkandet Nya Påföljder SOU 2012:34. Här är yttrandets sammanfattning.


RFS gör sammanfattningsvis bedömningen att lekmän kommer att behövas i stor utsträckning även i fortsättningen vid verkställighet av övervakning inom olika påföljder för både unga och vuxna. Vi gör den bedömningen av flera skäl. Dels förutsätter utredaren tätare kontakter än vad som vanligen sker idag och dels innebär utredningens förslag en ökad administration för inblandade myndigheter, vilket skulle innebära kraftigt ökade kostnader om i huvudsak tjänstemän också skulle sköta de regelbundna övervakningskontakterna. Vidare framhåller utredarna vikten av brottsförebyggande insatser och vi anser att vardagliga kontakter med vuxna människor i vanliga livssituationer och deras personliga intresse är en avgörande insats i brottsförebyggande syfte.

De minimitider för övervakning som föreslås i utredningen, 3 månader för vuxna och 6 månader för de unga, är för korta för att ett brottsförebyggande arbete ska hinna påbörjas. Vi föreslår minimitider på 6 månader respektive 1 år. Vi tror inte heller att det helt går att bortse från personliga förhållanden vid straffmätningen. Den som lever utan bostad och familj kan dra nytta av en kortare anstaltsvistelse på flera sätt och då bli motiverad till förändring.

Vi ser utredningens argument runt straffmätningsaspekter som alltför teoretiska för att få egentligt genomslag i hur den enskilda övervakningen utformas och vi tror inte heller att de olika upptrappningarna av straffvärdet kan uppfattas av och få genomslag hos allmänheten.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare


Agneta Zedell
Förbundsordförande

Ladda ner RFS yttrande som pdf