RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Remiss angående avskaffande av fritidspeng

2015-08-18 RFS har lämnat en remiss som gäller förslaget att avskaffa bestämmelserna om fritidspeng i socialtjänstlagen.

Ställd till: Socialdepartementet, Enheten för familj och sociala tjänster

Synpunkter med anledning av remisspromemoria daterad 2015-05-13 rörande ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng.

Med anledning av rubricerade remisspromemoria lämnar Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS följande synpunkter.

Bestämmelserna i 4 a kap. 1 § SoL har varit snävt utformade vilket lett till att de inte fyllt det önskade syftet.  Föreningar som erbjuder fritidssysselsättningar för barn påbörjar ofta sin rekryteringsverksamhet redan bland 6 till 7-åringar.  Bestämmelserna som endast riktade sig till barn i årskurserna 4 till 9 blev således inte tillräckligt träffsäkra.

Vi anser därför att en förändring mot en ökad riksnorm för barn är en bättre metod för att nå fram. Vi anser emellertid att det är viktigt att den nya riksnormen för barn kommenteras utförligt för att säkerställa att de ytterligare medlen verkligen kommer barnen till del samt vidare att den utökade riksnormen kommer att omfatta alla åldersgrupper upp till 18 år.

Vi vill också föreslå att Socialstyrelsen snabbt får ett uppföljningsuppdrag i syfte att frågan om de här aktuella barnens fritidsaktiviteter får en stimulerande uppmärksamhet.

Stockholm 8 augusti 2015

 

Agneta Zedell
Ordförande, RFS

Ladda ner RFS remiss som pdf