RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Brev från RFS till överförmyndarna: Situationen då en god man avlider

2011-05-16: Brev ställt till samtliga överförmyndare/överförmyndarnämnder

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, genomförde helgen 7– 8 maj årsmöte. I en motion från en av våra lokalföreningar yrkades att förbundsstyrelsen skulle utreda och belysa den situation som uppstår då en god man avlider.


Då svaret från förbundsstyrelsen föredragits beslutade årsmötet att förbundsstyrelsen genom en skrivelse till samtliga överförmyndare/ överförmyndarnämnder skulle informera om förbundets uppfattning i frågan enligt följande.

Motionen efterfrågade vilken skyldighet ett dödsbo har beträffande redovisning till överförmyndaren då en person med godmans- eller förvaltaruppdrag avlidit.

I Föräldrabalken 11 kap. 22 § regleras frågan om vad som händer då en god man avlider. Dödsboet, det vill säga vanligen den avlidnes anhöriga, ska snarast anmäla förhållandet till överförmyndaren. Överförmyndaren har sedan skyldighet att förordna ny god man enligt FB 11 kap. 15 §. Lagen reglerar inte situationen i detalj, det vill säga det framgår inte av lagen att dödsboet, eller någon annan, automatiskt övertar skyldigheter som åvilat den avlidne gode mannen, t ex att genomföra någon slags slutredovisning.

RFS anser att dödsbodelägarna fullgör sin uppgift i enlighet med lagstiftningen genom att snarast överlämna samtliga handlingar som rör huvudmannen i det skick som de påträffas i dödsboet till rätt överförmyndare. Detta är att rekommendera ur flera aspekter. Dödsboet har ju inte rätt att få uppgifter om huvudmannens förhållanden t ex från banker. Vidare kanske ingen i dödsboet är lämplig att fullgöra uppdraget och slutligen kan det föreligga en extraordinär situation. Vi tänker på möjligheten att den avlidne gode mannen kanske misskött sitt uppdrag i något avseende och då är det ju mycket viktigt att det klart framgår vem som gjort vad.

Agneta Zedell
Förbundsordförande RFS

Kopia för kännedom: samtliga lokalföreningar i RFS