Liberalernas svar - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Liberalernas svar

Liberalernas logga2018-04-24

Hur ser partiet på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker ni behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? 

– För oss liberaler är enskilda människors frivilliginsatser helt grundläggande. Stat och kommun kan aldrig ersätta människors eget engagemang. Det har ett alldeles särskilt egenvärde att enskilda människor gör insatser själva, och därför är de lagreglerade frivilliguppdragen mycket värdefulla och behövs också i framtiden. De lagreglerade frivilliguppdragen finns, precis som ni framhåller, i många olika samhällsområden. Den mest framkomliga vägen för att skapa goda förutsättningar för frivilliguppdrag är därför sannolikt att varje myndighet eller samhällssektor tar sin del av ansvaret. Regering och riksdag har förstås ett övergripande ansvar för att lagstiftningen fungerar.
 

2. Vad är partiets inställning till att möjliggöra finansiering för utveckling av de lagreglerade frivilliguppdragen? Exempelvis genom RFS förslag om särskilt statsbidrag kring lagreglerade frivilliguppdrag.

– Under en följd av år har lagstiftningen förändrats så att bidragsgivningen till enskilda ideella organisationer successivt flyttats från regeringen till myndigheter. Det gäller inom alla samhällssektorer och alla slags organisationer. I grunden tycker vi att det är en rimlig förändring eftersom det minskar risken för politisering av anslagsgivningen till enskilda organisationer, något som varit ett reellt problem. Samtidigt är det förstås viktigt att de bidragsgivande myndigheterna har ett tydligt uppdrag, och inget hindrar regering eller riksdag från att öronmärka särskilda anslagsposter för stöd till frivilligorganisationer även om inte politiska organ sedan ska fatta beslut om vilka organisationer som får del av pengarna. Frivilliga samhällsarbetare gör en viktig insats och vi för gärna en dialog om hur stödreglerna ska utformas. Vi utesluter inte att instruktionerna till myndigheter kan behöva bli tydligare.
 

3. Avdragsgränsen för kostnadsersättningen höjdes från 1 000 till 5 000 kronor år 2007.Vad är partiets inställning till att undanta frivilliga samhällsarbetare från beskattning av kostnadsersättning?

– Avdragsgränsen för kostnadsersättningen höjdes i samband med att jobbskatteavdraget infördes, som ju innebär att skatten på ersättningen för frivilligt samhällsarbete sänkts kraftigt. Införandet av jobbskatteavdraget betyder mycket mer skattemässigt än höjningen av beloppsgränsen för kostnadsersättningen. Vi vill helst inte ha många olika specialregler i skattelagstiftningens, vilket i längden leder till ett alltför komplicerat skattesystem, utan det är i så fall bättre att fortsätta sänka skatten generellt på inkomst när det finns utrymme.