Moderaternas svar - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Moderaternas svar

Moderaternas logga 2018-04-24

1. Hur ser partiet på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker ni behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? 

– Vi ser mycket positivt på alla frivilligorganisationer som gör ett fantastiskt arbete. De bidrar till att höja det samlade engagemanget inom välfärdens olika verksamheter. Vi delar RFS uppfattning att det saknas väl utbyggda metoder för mer systematiskt samarbete mellan myndigheter och frivilliga som inget hellre vill än att bidra för samhällets bästa.

Vi har bland annat som förslag att uppmuntra till ett ökat strukturerat samarbete mellan socialtjänst, skolhälsovård, ungdomspsykiatrin och den ideella sektorn, till exempel idrottsföreningar och kulturverksamheter. Här finns stora möjligheter att använda sig av varandras kunskap och engagemang. Goda exempel på samarbeten som finns mellan idrottsföreningar eller kulturverksamheter och olika verksamheter inom socialtjänst och skola ska systematiskt sammanställas och spridas. Vi är beredda att utveckla detta vidare till att gälla även de lagreglerade frivilliguppdragen.
 

2. Vad är partiets inställning till att möjliggöra finansiering för utveckling av de lagreglerade frivilliguppdragen? Exempelvis genom RFS förslag om särskilt statsbidrag kring lagreglerade frivilliguppdrag.

– Vi har inga sådana förslag för närvarande. Samtidigt menar vi att eftersom det nu exempelvis har gått över två år sedan de nya reglerna började gälla för bland annat gode män, så är det lämpligt att följa upp hur detta fungerar i praktiken och hur systemet med gode män och förvaltare kan förbättras. Riksdagen riktade nyligen en uppmaning till regeringen om att genomföra förslag på förbättringar såsom bättre utbildning för gode män och förvaltare, ett offentligt ställföreträdarregister, ett nationellt blankettsystem och ett system för enhetlig redovisning. Vi menar att det är angeläget att allt detta kommer på plats. Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det finns skäl att reformera systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare och inkom nyligen med en skrivelse till regeringen med en begäran om att det tillsätts en utredning för att utforma en ny lagstiftning på området. 

3) Avdragsgränsen för kostnadsersättningen höjdes från 1 000 till 5 000 kronor år 2007.Vad är partiets inställning till att undanta frivilliga samhällsarbetare från beskattning av kostnadsersättning?

Moderaterna har inga förslag om att ändra nuvarande beloppsgräns. Höjningen år 2007 skedde i syft att minska krånglet i deklarationerna och för att kunna genomföra bredare skattesänkningar. Omfattningen av felaktiga avdrag var stor, och avdragsgränsen höjdes för att underlätta Skatteverkets administration och kontroll av avdragen för övriga utgifter.