Sverigedemokraternas svar - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Sverigedemokraternas svar

Sverigedemokraternas logga2018-04-24

1. Hur ser ert parti på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker ni behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? 

– Sverigedemokraterna har en mycket positiv syn på alla frivilliguppdrag och förstår att dessa ofta är grunden för ett välfungerande samhälle på många sätt. Olika kommuner har idag olika lösningar där samspelet med kommunen ibland fungerar bättre och ibland sämre. Vi har i flera år drivit att det ska göras en översyn av systemet, där allt från ställföreträdare till frivilligorganisationer och frivilligarbete ses över. Detta för att hitta de bästa lösningarna och kunna ta lärdom av dessa i övriga landet. Denna utredning bör också få i uppdrag att komma med konkreta förslag till förbättringar, så väl på kommunal nivå som på statlig nivå.  

2. Vad är partiets inställning till att möjliggöra finansiering för utveckling av de lagreglerade frivilliguppdragen? Exempelvis genom RFS förslag om särskilt statsbidrag kring lagreglerade frivilliguppdrag.

– Självklart måste en viss finansiering alltid finnas och här handlar det om att hitta fungerande strukturer som kan användas där finansieringen säkerställs långsiktigt utan att riskera att dräneras av förändrade ekonomiska eller politiska förhållande. Exakt hur denna finansiering ska se ut bör vara en av den tidigare nämnda utredningens mål att ta fram.  

Sverigedemokraterna ser att det kan finnas behov av ett sådant särskilt statsbidrag och vi ser gärna att den frågan utreds på ett djupare plan, så att det kan bli ett konkret förslag.

3. Avdragsgränsen för kostnadsersättningen höjdes från 1 000 till 5 000 kronor år 2007.Vad är ditt partis inställning till till att undanta frivilliga samhällsarbetare från beskattning av kostnadsersättning?

– Sverigedemokraterna vill att ersättningarna ska ingå i den översyn vi vill se på området och har inga förutfattade meningar om exakt var en beloppsgräns bör ligga. Det finns enligt oss ett behov av att förenkla reglerna och göra dem mer rättvisa. Vi vill dock i nuläget inte binda oss vid en särskild lösning utan titta brett på flera olika lösningar som kan vara möjliga.