RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Gode män viktiga vid ensamkommandes vårdkontakter

2017-01-17 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av det ökade antalet ensamkommande barn. För att de ensamkommande barnen ska få rätt vård påpekar Socialstyrelsen att det är viktigt att de får stöd av till exempel gode män, familjehem, boendepersonal, samt att det finns ett upparbetat samarbete dem emellan. 

Många av de intervjuade kommunerna i Socialstyrelsens rapport uppger att de känner oro för de ensamkommande barnen som idag mår betydligt sämre, både psykiskt och fysiskt, än vad de barn som kommit till Sverige tidigare gjort. Mycket tyder på att de nya asylreglerna som innebär tillfälliga uppehållstillstånd och försämrad möjlighet till familjeåterförening påverkar barnen negativt, med oro och psykisk ohälsa som följd.

Ensamkommande barn som kommer till hälso- och sjukvården ensamma utan någon medföljande t.ex. sin gode man eller boendepersonal, innebär mer krävande omsorgsinsatser och detta kan försvåra bedömning och behandling. När det gäller mottagandet av ensamkommande barn är det ovisst hur situationen kommer att utvecklas.

Socialstyrelsen ser en komplikation i att kommunerna agerar efter föreslagna förändringar snarare än enligt gällande lagstiftning. Det finns risk för att det är statens ersättning till kommunerna som styr mottagandet av ensamkommande barn och inte barnens behov och rättigheter enligt socialtjänstlagen.

Socialstyrelsen uppdrag Analys av situationen i socialtjänsten ska slutredovisas till Socialdepartementet senast 30 juni 2017.

Läs mer i Socialstyrelsens rapport