RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förslag för att förebygga ensamkommandes försvinnande

2017-02-22

Länsstyrelserna har överlämnat förslag till regeringen för att hindra att ensamkommande barn försvinner och hamnar i utsatthet. 

– Vi föreslår bland annat en gräns för handläggningstider i asylprocessen och en ökad samordning mellan de myndigheter, kommuner och aktörer som möter barnen, säger Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare på Länsstyrelsen, i sitt pressmeddelande.

Länsstyrelsernas åtgärdsförslag i korthet:

  • Regeringen bör ge ett uppdrag till lämplig myndighet (förslagsvis Polismyndigheten) att föra nationell statistik över antalet ensamkommande barn som anmäls försvunna. Dessutom föreslås att regeringen tillsätter en oberoende nationell rapportör som årligen analyserar statistiken.
  • Länsstyrelserna anser att lämplig myndighet bör utreda om Sverige kan införa verksamhet liknande Barnahus, för ensamkommande barn i asylprocessen. Anledningen är att avsaknad av samordning resulterar i att barnen möter många olika aktörer och tvingas upprepa sin historia flera gånger under asylprocessen.  
  • Det föreslås även att regeringen inför tidsfrister för handläggningsprocesser inom Migrationsverket och migrationsdomstolarna, motsvarande de som finns i socialtjänstlagen, samt att regeringen gör en barnkonsekvensanalys av de lagändringar som skyndsamt infördes efter hösten 2015. Lagändringar och långa handläggningstider skapar mycket oro, rädsla och psykiskt lidande bland de asylsökande ensamkommande barnen. 
  • Utbildningar för gode män bör göras obligatoriska för att nå en högre kunskapsnivå. I delar av asylprocessen, särskilt i ankomstskedet, saknar barn i dag en ställföreträdare vid kontakten med myndigheter. Därför föreslår länsstyrelserna också att ett system med juridiska ställföreträdare utreds.
  • När det gäller psykisk ohälsa och psykosociala problem föreslår länsstyrelserna bland annat en nationell kompetenshöjande satsning för personal och frivilliga som möter ensamkommande barn. Utöver det vill länsstyrelserna även se att regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att skyndsamt kartlägga förekomsten av psykisk ohälsa, självmordsförsök och självmord bland ensakommande barn i asylprocessen. 

Läs mer på länsstyrelsernas webbplats

Läs sammanställningen av problem och åtgärdsförslag (gällande gode män och överförmyndare på sid 20-21)