RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Patienter nöjda med sina stödpersoner

2017-09-13

Stockholms patientnämnd har i samarbete med rättspsykiatrin genomfört en enkätstudie om vad personer som haft stödpersoner har för erfarenheter av insatsen. 

Enkäten som genomfördes hösten 2016 presenterades under våren 2017.
–Det är roligt att se att 91 % av de tillfrågade patienterna var nöjda med sin stödperson – det bevisar att det vi gör har en positiv effekt, säger Milana Kapfält, samordnare för stödpersonsverksamheten på patientnämnden i Stockholms län.

I slutet av rapporten nämns några möjliga förbättringsområden:

  • Eftersom 91 procent är nöjda med sin stödperson och 85 procent finner stöd i sin stödperson, är det av vikt att säkerställa att alla patienter får information av vården om sin rätt att få en stödperson.
  • Stödpersonsutbildningen och annan information till stödpersonerna behöver fokusera ännu mer på innehållet i uppdraget och besöksfrekvensen. 
  • Förvaltningen ska i möjligaste mån tillgodose patientens önskemål beträffande vilken typ av stödperson som önskas.
  • Enkäten visar att öppenvårdspatienterna har stor glädje av kontakten med sina stödpersoner. Förvaltningen behöver tillsammans med vården utveckla permanenta strategier för att fånga upp patienter som tvångsvårdas i öppenvård. 

Ladda ner rapporten som pdf