RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Brå:s statistik för kriminalvård

2018-06-08

Brå, Brottsförebyggande rådet, har publicerat den officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 (slutlig) och 2015 (preliminär). 

Detta lyfter Brå fram i sitt pressmeddelande:

Kriminalvård

Anstalt

År 2017 intogs 8 420 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med året innan. Av dem som intogs i anstalt 2017 hade mer än hälften (61 procent) dömts för narkotikabrott, tillgreppsbrott eller brott mot liv och hälsa som huvudbrott.

Av de personer som intogs i anstalt under 2017 var cirka 7 procent kvinnor och 93 procent män. Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat med 1 procentenhet.

Frivård

År 2017 påbörjade 9 360 personer frivårdspåföljd med övervakning. Det är en oförändrad nivå jämfört med 2016.

Av de som påbörjade frivårdspåföljder med övervakning 2017 var cirka 12 procent kvinnor och 88 procent män.


Återfall i brott

Preliminär statistik 2015 (återfall inom ett år)

Av samtliga personer med en ingångshändelse 2015, återföll 24 procent i brott inom ett år (17 procent av kvinnorna och 26 procent av männen). Den totala återfallsandelen uppvisar mycket små förändringar över tid.

Bland dem med fängelse som mest ingripande påföljd, har det dock skett en minskning sedan 2006. Bland de frigivna från anstalt har andelen som återfaller i brott minskat från 52 procent 2006 till 45 procent 2015 (−7 procentenheter).

Läs mer på Brås webbplats