RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regering tillsätter godmansutredning

2018-05-03 

Regeringen har i dag fattat tre beslut som är inriktade på att förbättra tillsynen på området för gode män och förvaltare. Regeringen kommer också att tillsätta en utredning för att skapa ett rättssäkert och modernt godmanssystem.

Regeringens beslut avser i huvudsak följande:

  • Regeländringar som ställer krav på länsstyrelserna att bedriva ett aktivt arbete med samordning och samverkan i frågor om tillsyn och tillsynsvägledning.
  • Ett uppdrag till länsstyrelserna att ta fram riktlinjer för hur ställföreträdare bör redovisa sin förvaltning och hur överförmyndare bör granska ställföreträdares förvaltning. Länsstyrelserna ska också ta fram riktlinjer för hur överförmyndare bör kontrollera en persons lämplighet som ställföreträdare.
  • Ett uppdrag till Statskontoret att överväga hur länsstyrelsernas samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen ytterligare kan förbättras. En fråga som ska belysas är om en central aktör bör utses att ansvara för samordningen av tillsynen eller tillsynsvägledningen.

Vidare avser regeringen att tillsätta en utredning som ska föreslå moderna och rättssäkra regler om gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Inriktningen är att utveckla ställföreträdarverksamheten och åtgärda bristerna i regelverket.

Regeländringarna träder i kraft den 1 juli 2018. Uppdragen ska redovisas senast den 30 april 2019.

Läs pressmeddelanet på regeringens webbplats