RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lagar och regler

Observera att samtliga länkar öppnas i nytt fönster.

Föräldrabalk (1949:381)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Sekretesslag (1980:100)

Socialtjänstlag (1980:620)

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (1995:831) om transplantation m.m.

Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare  

Smittskyddslag (2004:168)

Smittskyddsförordning (2004:255)

Utlänningslagen

KRIMINALVÅRDENS FÖRESKRIFTER MM

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om frivårdens arbete med dömda under övervakning m.m.(KVFS 2006:29)

Kriminalvårdens vision och värdegrund

Alla föreskrifter och allmänna råd från Kriminalvården

SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER

SOSFS  2006:11, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS, öppnas i nytt fönster


God kvalitet i socialtjänsten – om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

SOSFS 2008:11 (S) Allmänna råd om tillämpningen av 24 a § LSS (Anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade. Lex Sarah)

SOSFS 2005:28 (M) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

SOSFS 2005:10(M) om kriterier för bestämmande av människans död

SOSFS 1980:87 med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård

CIRKULÄR SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Cirkulär 09:67 Ensamkommande barn och ungdomar

Cirkulär 2005:58 Ny lag om god man för ensamkommande barn 

Cirkulär 08:91 Ändringar i föräldrabalken fr.o.m den 1 januari 2009

Cirkulär 07:74 Förslag till ersättningsregler

Cirkulär 09:78 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2010

Cirkulär 15:39 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016

Cirkulär 15:38 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2016

INTERNATIONELLA KONVENTIONER

FN:s konvention om barnets rättigheter 

Dublinkonventionen

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR

Statens offentliga utredningar SOU 2004:112   

PROPOSITIONER

Proposition (2004/05:136) Stärkt skydd för ensamkommande barn

RFS

Etiska regler
Stagdar