RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Historik för lagreglerade frivilliguppdrag

Årtal lagreglerade frivilliguppdrag Form: Emelie StrandAlla de frivilliguppdrag som RFS organiserar är reglerade i lag. Denna tidslinje visar när de olika uppdragen tillkom. 

1906 - Villkorlig frigivning från kriminalvårdsanstalt med övervakning införs 

1918 - Domstolarna kan döma till övervakning, frivilliga får uppdrag som övervakare

1924 – Barnavårdslagen ger nämnder möjlighet att anlita tjänstemän eller frivilliga för det sociala arbetet.

Föräldrabalken, som reglerar uppdragen god man och förvaltare antas. Överförmyndarinstitutet inrättas

1942 - Den statliga frivårdsorganisationen inrättas

1956 - Socialhjälpslagen med ökad tilltro till frivilligarbetets insatser ersätter fattigvårdslagen 

1965 - Skyddstillsyn som innebär övervakning införs som påföljd 

1974 – Kriminalvårdsreformen - Frivården ska öka kontrollen genom fler anställda tjänstemän med färre ärenden per anställd. Andelen lekmannaövervakare minskade drastiskt

Lag om kriminalvård i anstalt antas – uppdraget förtroendeman för livstidsdömda tillkom.

1977 – Frivårdsförordningen som reglerade frivårdens och övervakarens arbete inom kriminalvården antas.

1980 - Socialhjälpslagen, nykterhetslagen och barnavårdslagen ersätts med socialtjänstlagen, SoL. Övervakare ersätts med kontaktpersoner enligt SoL. 

1991 - Lagarna om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, antas. Uppdraget stödperson enligt LPT och LRV införs.

1993 - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade antas. Uppdraget kontaktperson enligt LSS tillkommer. 

2004 - Uppdraget stödperson förs även i nya smittskyddslagen 

2005 – Lagen om god man för ensamkommande barn, som stärker barnens skydd, skapas.

Ladda ner pdf med historiken