RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En äldre man som ler

Gode män och förvaltare

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter.  Barn utan vårdnadshavare får också en god man.

En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. En god man eller förvaltare kan fungera på tre olika sätt. De kan bevaka och tillvarata huvudmannens rättigheter och se till att huvudmannen får vård och bidrag som den är berättigad till. De kan även förvalta egendom vilket innebär att sköta om huvudmannens ekonomi. Den tredje uppgiften för en god man eller förvaltare är att sörja för person. Med det menas att den gode mannen eller förvaltaren ska se till att huvudmannens intressen bevakas till exempel så att huvudmannen får den vård eller fritid som den har rätt till.

Det är frivilligt att ha en god man. En förvaltare kan en person däremot få mot sin vilja, om denna inte klarar sig själv.

Det finns även en lag som säger att ensamkommande barn har rätt att få en godman. Läs mer om god man för ensamkommande barn. 

Överförmyndarkontoret förmedlar uppdragen

Tingsrätten beslutar om vilka vuxna som ska få en god man eller förvaltare och överförmyndaren beslutar om god man till ensamkommande barn. Överförmyndaren är den myndighet som rekryterar gode män och förvaltare och har tillsyn över uppdragen. Om du är intresserad av att ta uppdrag som god man/förvaltare vänder du dig till överförmyndarkontoret i den kommun du vill ta uppdrag. På flera håll i landet finns kommuner som har överförmyndarkontor i samverkan. 

Vill du få stöd i ditt frivilliguppdrag?

Genom att vara med i en av RFS lokalföreningar kan du få stöd i ditt uppdrag, en olycksfalls- och krisförsäkring samt erbjudande om ansvarsförsäkring. Medlemmar kan även vända sig till RFS ombudsmän för rådgivning. Hitta din närmaste förening här

Vad tycker RFS?

Att vara god man eller förvaltare ger rätt till ett arvode, men till övervägande del utförs uppdragen ideellt. RFS betonar värdet av frivilligheten i de lagreglerade frivilliguppdragen och att de som tar uppdrag behöver stöd, utbildning och uppmuntran. RFS tycker också att det är viktigt att det finns en likvärdighet i arvoden runt om i landet och att extra ersättning bör betalas ut om ett uppdrag under en period kräver en extra stor arbetsinsats.

Läs mer om uppdraget här, till godmanskap.se