RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En äldre man som ler

Många behöver våra medlemmars insatser som gode män och förvaltare

Många behöver våra medlemmars insatser.

  • Cirka 124 000 personer i Sverige får hjälp av en god man, förvaltare eller förmyndare. Av dessa är cirka 28.000 ensamkommande barn som alla har rätt till en god man.*

Många människor har svårt att klara sig och sin ekonomi själva tillexempel på grund av funktionshinder, hög ålder eller att man är barn utan vårdnadshavare. Då kan man få hjälp av en god man eller en förvaltare. Den som är vuxen och har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. En god man eller förvaltare kan fungera på tre olika sätt. De kan bevaka och tillvarata huvudmannens rättigheter och se till att huvudmannen får vård och bidrag som den är berättigad till. De kan även förvalta egendom vilket innebär att sköta om huvudmannens ekonomi. Den tredje uppgiften för en god man eller förvaltare är att sörja för person. Med det menas att den gode mannen eller förvaltaren ska se till att huvudmannens intressen bevakas till exempel så att huvudmannen får den vård eller fritid som den har rätt till.

Det är frivilligt att ha en god man, en förvaltare kan en person däremot få mot sin vilja, om denna inte klarar sig själv. Det finns även en lag som säger att flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige utan föräldrar har rätt att få en godman. Tingsrätten beslutar om vilka vuxna som ska få en god man eller förvaltare och överförmyndaren besluta om god man till ensamkommande barn. Överförmyndaren är sedan den myndighet som har tillsyn över uppdragen.

Att vara god man eller förvaltare ger rätt till ett arvode, men till övervägande del utförs uppdragen ideellt. RFS betonar värdet av frivilligheten i de lagreglerade frivilliguppdragen och att de som tar uppdrag behöver stöd, utbildning och uppmuntran. RFS tycker också att det är viktigt att det finns en likvärdighet i arvoden runt om i landet och att extra ersättning bör betalas ut om ett uppdrag under en period kräver en extra stor arbetsinsats.

Överförmyndarkontoret förmedlar uppdragen

Om du är intresserad av att ta uppdrag som god man/förvaltare vänder du dig till överförmyndarkontoret i den kommun du vill ta uppdrag. På flera håll i landet finns kommuner som har överförmyndarkontor i samverkan. 

Vill du få stöd i ditt frivilliguppdrag?

Genom att vara med i en av RFS lokalföreningar kan du få stöd i ditt uppdrag, en olycksfalls- och krisförsäkring samt erbjudande om ansvarsförsäkring. Medlemmar kan även vända sig till RFS ombudsmän för rådgivning. Hitta din närmaste förening här

Läs mer om uppdraget här, till godmanskap.se

* Uppgiften bygger på Länsstyrelsernas statistik för 2015, observera att siffran enbart bygger på 205 av 230 överförmyndarverksamheter.