Samverkansforum för lokalföreningar

Börjar

30 november 2022 18:00

Slutar

30 november 2022 19:30

Plats

Digitalt i Teams

RFS förbundsordförande Jennica Simesgården bjuder in medlemmar i RFS lokalföreningar. till digitala samverkansforum. Samverkansforumen syftar till att ge medlemmar i RFS möjlighet att påverka förbundet. Möjlighet till stöd för lokalföreningarna och ger medlemmarna insyn i styrelsens och kansliets arbete.

Mötet sker i Teams. Ingen föranmälan behövs för att delta. Anmälningslänkarna läggsupp i anslutning till mötesdatumet..

Länk till mötet hittar ni här:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4NmY4NTUtNGUwMy00YzBiLTg0NWEtMWJhY2FiOGQ5Yzdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4084628-297b-4a01-ac8a-8847b81049a5%22%2c%22Oid%22%3a%22fe780f60-50d1-4f33-af3d-6c8909ea2e7a%22%7d