Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Lekmannaövervakare

Inom Kriminalvården finns uppdraget lekmannaövervakare. En lekmannaövervakare får den som dömts för brott till skyddstillsyn eller är villkorligt frigiven efter avtjänat fängelsestraff.


Lekmannaövervakarens roll

Lekmannaövervakaren ska vara ett stöd för klienten under den pågående övervakningen. Det övergripande syftet med övervakningen är att förbygga återfall i brott. Vid frivården finns en ansvarig frivårdsinspektör som tillsammans med klient och lekmannaövervakare sätter upp konkreta mål för deras kontakt. Det kan handla om att lekmannaövervakaren ska följa med på möten hos myndigheter, vara ett stöd i att utveckla positiva sociala nätverk och hitta meningsfulla fritidsaktiviteter.

Hur kontakten mellan klient och lekmannaövervakare fungerar följs regelbundet upp av frivården under året. Även hur klientens utveckling sker i relation till målet. Lekmannaövervakaren ska berätta både om klientens framsteg och eventuella återfall för frivårdsinspektören.

Lekmannaövervakaren har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer han eller hon möter i sitt uppdrag.

Om övervakning

Övervakningen pågår i regel under ett år, men kan förlängas om klienten till exempel återfaller i brott under pågående övervakning. Det är övervakningsnämnd eller domstol som beslutar om eventuell förlängning.

Det konkreta innehållet i övervakningen ska framgå av kriminalvårdens verkställighetsplan, ett dokument som beskriver vad innehållet i övervakningen ska vara. Lekmannaövervakaren är en insats av flera och ersätter inte klientens besök på frivården.

I brottsbalken regleras vad som är straffbart och vilka påföljder som ska dömas ut. Uppdraget lekmannaövervakare styrs av förordningen av verkställighet av frivårdspåföljder och uppdraget som förtroendeman regleras i fängelsförordningen.

Frivården förmedlar uppdragen

Det är Kriminalvårdens frivård som rekryterar och förordnar lekmannaövervakare. Ett arvode utgår till lekmannaövervakare, men till övervägande del utförs uppdraget ideellt. Frivården ansvarar också för att utbilda och handleda lekmannaövervakare, men kan också arrangera föreläsningar och temakvällar tillsammans med RFS och lokalföreningen.

Om du är intresserad av att bli lekmannaövervakare läs mer här

Läs mer om lekmannaövervakare på Kriminalvårdens webbplats