Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Att bli lekmannaövervakare

Vill du ta uppdrag som lekmannaövervakare? Det är Kriminalvårdens frivård som rekryterar lekmannaövervakare.


Frivården utför personutredningar samt handlägger de personer som villkorligt frigivits och som dömts till skyddstillsyn. När det gäller att tillsätta en lekmannaövervakare kan klientens eget nätverk utforskas i syfte att finna en lämplig lekmannaövervakare. Ibland framkommer redan i personutredningen att exempelvis en referens kan tänka sig att ställa upp som lekmannaövervakare, om det blir en fällande dom. Nära anhöriga eller någon som klienten står i beroendeställning till bör inte förordnas som lekmannaövervakare.

Om den dömde inte har något eget lämpligt förslag eller på grund av integritetsskäl inte vill ha någon person i sin närhet som lekmannaövervakare, har frivården register med lekmannaövervakare som tagit uppdrag kontinuerligt och som kan tillfrågas om nya uppdrag. Klienten har rätt att överklaga myndighetens beslut om förordnande av en viss lekmannaövervakare.

Intervju hos frivården

Om den tilltänkta lekmannaövervakaren inte har haft något lekmannaövervakaruppdrag tidigare görs en utredning hos frivården om den personens lämplighet att fungera som lekmannaövervakare. Vanligtvis kallas den tilltänkta lekmannaövervakaren till frivårdskontoret för att genomgå intervju hos en eller två frivårdshandläggare och för att få veta mer om vad det innebär att vara lekmannaövervakare. Personen kontrolleras också i misstanke- och belastningsregistret och ombeds lämna en till två referenser som kan intyga lämpligheten att stödja en medmänniska.

Frivården ansvarar även för att utreda och tillsätta förtroendemän – läs mer om det uppdraget här

Om du är intresserad av att ta uppdrag som lekmannaövervakare eller förtroendeman vänder du dig till närmaste frivårdskontor, se Kriminalvårdens hemsida.

Läs mer om stöd i uppdraget här.