Forumsvar skapade

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 24 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • som svar på: Underskrift #5215
  bolevinson
  Medlem

  Jag håller helt med Tommy om att huvudmannens beslutsrätt skall respekteras och hans rätt bevakas. Detta är ju faktiskt en självklarhet. Men frågan gällde nu bara, hur handlingar kan undertecknas.
  Att samtyckeskravet kan bli betungande insågs redan i förarbetet till FB, där det faktiskt nämns några underlättande möjligheter, nämligen att “huvudmannen lämnar ett generellt samtycke”, att “samtycke lämnas i efterhand” samt att “i vissa fall ett tyst samtycke kan antas föreligga”. Sen finns ju också det generella undantaget i 11:5 för “sedvanliga rättshandlingar i den dagliga hushållningen, om HM inte givit utryck för annat”.
  All erfarenhet visar ju, att ett pragmatiskt handlande handlande gynnar alla parter. Som god man bör man dock inte glömma risken för skadeståndskrav från tredje man, om man företar en rättshandling, som inte blir bindande p g a att samtycke saknas.
  I de fall huvudmannen inte kan ge uttryck för sin mening, måste ju GM ensam besluta och underteckna. Läkarintyg kan därvid krävas i vissa sammanhang men något generellt lagkrav finns väl inte?

  som svar på: Underskrift #5213
  bolevinson
  Medlem

  Som ställföreträdare bör jag ensam kunna underteckna vilka handlingar som helst, om jag vet att min huvudmans samtycker. Om HM inte begriper vad saken gäller, måste jag själv ta ställning. I det inledande skedet borde man egentligen inte behöva bekymra sig om dubbla underskrifter eller några bifogade dokument. Det är ju faktiskt mottagarens sak att avgöra, om ställföreträdarens underskrift räcker för vidare handläggning av ärendet. Här kan det skilja sig mellan olika instanser, som har olika interna regler. Enligt min erfarenhet har det alltid räckt med att registerutdrag faxas och i många fall har inte ens det behövts. På en del ställen är man redan registrerad som ställföreträdare eller helt enkelt känd, och på andra ställen kan vederbörande handläggare hantera saken utan vidare byråkrati. På det sättet sparar man en del tid, som kan användas bättre. I de få fall, där saken är viktigare juridiskt sett, får man förstås vara lite noggrannare.

  som svar på: Gränsen för mutor #5209
  bolevinson
  Medlem

  Enkla gåvor av detta slag (till jul eller födelsedag) och enkla måltider i samband med möten är ju normalt accepterade i näringslivet och även den offentliga förvaltningen. Men syftet med gåvan har förstås också betydelse för bedömningen. Om inte givaren har eller kan få någon fördel av gåvan, är det ju svårt att kalla den muta. Gåvor från HM på GM:s initiativ är en annan sak och där är nog reglerna i föräldabalken om det allmänna gåvoförbudet betydligt strängare.

  som svar på: Vi ska kunna mycket #5199
  bolevinson
  Medlem

  Ja, det är tragiskt, att goda ambitioner skall få ett sådant brått slut. Tala om misshushållning med de frivilliga resurserna. Det borde ligga i ÖF:s intresse att behålla de få som är villiga och därför ge tillräckligt stöd, särskilt i inledningsskedet. Utöva tillsyn borde i detta sammanhang kunna betyda, att se till att GM får erforderligt stöd i sitt arbete. Även om tillsynen från början inrättats som skydd för den enskilde, finns det ju inget som hindrar, att även GM stöttas vid behov. De nya reglerna från årsskiftet om utbildning har ju helt klart ett sådant stödjande syfte. Jag håller med dig Johannes om att det är mycket man skall kunna och i början är det jättelätt att missa något. Tänk så mycket lättare det skulle vara för alla, om ÖF aktivt och i positiv anda följde upp uppdragen och lämnade råd, påminnelser och stöd vid behov.

  som svar på: problem med huvudmannens kontaktperson #5191
  bolevinson
  Medlem

  Jag håller med Tommy. Det är du själv, som skall bestämma, hur medlen skall disponeras för HM:s bästa. Inte personal eller andra gode män. Det är ju bara du, som har överblicken. Jag kan också lugna dig med, att det finns fler, som får nöja sig med 500/v. En bekant till mig får bara 300/v. Och att reservera begravnings-kostnader är ingen skyldighet. Det tycker jag nog att man endast bör göra, om det är HM:s uttryckliga önskan.

  som svar på: Postorderköp från utlandet #5188
  bolevinson
  Medlem

  Jag måste få uttrycka min beundran för dig EveSve och alla andra som orkar genomföra så omfattande “saneringar”. Det tar ju sån tid och jag håller helt med om, att KFM inte precis hjälper till. Deras regler är rigida och empatin obefintlig. Men vissa förvaltare segrar ändå. Bra gjort och heja alla som kämpar.

  som svar på: problem med huvudmannens kontaktperson #5186
  bolevinson
  Medlem

  Det problem du tar upp (med personal som har en egen uppfattning om vad huvudmannen skall få köpa) är inte helt ovanligt. Den grundregel, som jag alltid brukar framhålla, både för min huvudman och personal på boenden, är att den månadsbudget, som fastläggs efter erforderliga samråd, skall följas. Alla utgifter, som personalen hanterar, skall ligga inom ramen för budgeterat belopp. Jag för i allmänhet över detta belopp till ett särskilt konto med kort, som huvudmannen disponerar (med personalens hjälp om det behövs). När det finns behov utöver detta, skall jag kontaktas. Då kan jag släppa fram fakturor inom rimliga ramar. Detta respekteras för det allra mesta. Personalen är normalt införstådd med att det är god man, som förvaltar tillgångarna, inte någon annan. Sen kan man ju inte hindra huvudmannens egna tilltag.

  I ett fall har min huvudman tagit intryck av mina propåer om hushållning över längre tid och agerar numera sparsammare. I andra fall har jag haft svårt att hitta sätt att använda överskottsmedel, som borde få förgylla livet för huvudmannen. Sen har någon anhörig framfört önskemål om att det skall finnas medel till begravningen.

  Företag, som fakturerar i gode mannens namn, får skriva en ny faktura. Det brukar inte vara några problem; de vill ju ha betalt.

  som svar på: Skattekonto – Kronofogden #5177
  bolevinson
  Medlem

  Enligt uppgift från Kronofogdens kundservice, tar KF hänsyn till godmansarvodet, när de gör utmätning. Men de måste få en framställning om saken. För redan beslutat arvode är det ju bara att bilägga arvodesbeslutet men även avsättning för kommande arvode skall beaktas enligt uppgiften.
  I ett liknande ärende för flera år sedan beslutade min ÖFN att ta arvodeskostnaden för en f d god man, som underlåtit att avsätta medel. Det är väl mera osäkert om din kommun vill ta på sig den kostnaden, men det kostar ju inget att försöka. Bra argument är ju att din företrädare varit lite försumlig vid skattedeklarationen. Lycka till.

  som svar på: Får ingen kontakt med f.d. GM #5173
  bolevinson
  Medlem

  Några gånger har jag övertagit godmanskap utan att få någon avrapportering. De gångerna har jag inte haft något större behov av kontakt med den tidigare GM. Mycket ger sig ju, när man upprättar kontakterna med myndigheter och andra. Och kunskaperna växer ju sen med tiden. Men om det är någon mer angelägen fråga som måste besvaras, skulle jag nog först försöka få kontakt med den myndighet eller person, som kan ha information. Går inte det skulle jag nog be ÖFN anmoda vederbörande att inkomma med begärda uppgifter. Du har väl fått sluträkningen för synpunkter och kanske i det sammanhanget skulle kunna begära komplettering betr den oklara frågan. ÖFN bör under alla omständigheter ha ett ansvar att hjälpa till, tills oklarheterna skingrats.

  som svar på: Otillräckligt med pengar #5169
  bolevinson
  Medlem

  Nej då går det förstås inte. Då blir det “mission impossible”. Och man får väl helt enkelt inse, att vissa uppdrag är omöjliga. Jag håller med dig; det är tveksamt om ÖF vill eller kan avsluta ett godmanskap på sådana grunder. Behovet av ställföreträdare finns ju uppenbarligen. Vår överförmyndarnämnd aktualiserar ibland förvaltarskap som lösning, när man inte kan komma överens med HM om en realistisk budget. Det är ju effektivt mot kreditköp, som då lättare kan annuleras, men det blir förstås protester från HM och kanske krav på läkarintyg. Är det omöjligt att få ÖF att låta kommunen betala arvodet?

  som svar på: Otillräckligt med pengar #5167
  bolevinson
  Medlem

  Jo då, och det gäller ju egentligen alla framtida utgifter, som man behöver göra avsättningar till, som kläder, årsavgifter, semesterkostnader, medicin, etc. Jag har i sådana fall använt ett spärrat konto och lagt in månadsvis stående överföringar av erforderligt belopp per samma dag som huvudinkomsterna kommer. På så sätt blir det beloppet aldrig tillgängligt på det ordinarie transaktionskontot. För att komma åt de medlen måste GM begära uttagstillstånd eller HM själv gå till banken, vilket i alla fall ökar chanserna att få ut arvodet, när det beslutet kommer.

  som svar på: När det blir riktigt illa #5162
  bolevinson
  Medlem

  Jag råkade ut för något liknande för några år sedan. Den gången hade HM själv, antagligen avsiktligt, lämnat felaktiga uppgifter till försäkringskassan, vilket under flera år gett honom både högre pension och högre bostadstillägg. Jag upptäckte förhållandet, när jag tillträdde som förvaltare och anmälde det till FK, som därefter förklarade sig ha ett återbetalningskrav på över 60000 kr. Jag underrättade FK om att HM inte hade något utrymme för återbetalning, i synnerhet inte när både pension och bostadstillägg nu blivit lägre. FK insåg då, att utsikterna för återbetalning var obefintliga och valde att efterge kravet. Möjligen har FK en sådan policy. Försöka duger.

  som svar på: Boendet sätter gräns #5153
  bolevinson
  Medlem

  Det här låter ju helt fel. Boendet har ett visserligen ett omvårdnadsuppdrag men det ger dem ju ingen rätt att sätta regler för ditt uppgänge med HM. Det är ju bara ni själva som kan avgöra. HM har egen lägenhet och egen beslutsmyndighet och måste kunna ta emot önskade besök helt oberoende av boendepersonalens åsikter. Jag har aldrig råkat ut för något liknande. Skulle vara intressant att forska lite i rättsläget. Genomförandeplanen är ju mer boendets egen dokumentation men det är ju huvudlöst och kanske också regelstridigt att utestänga GM från det arbetet. Detta har jag inte heller råkat ut för. I mina uppdrag är tvärtom socialtjänsten angelägen om att jag deltar och signerar. Även i detta fall bör rättsläget utredas.

  som svar på: Tolkstöd #5150
  bolevinson
  Medlem

  Nej, det är ju riktigt och betyder väl antagligen att tolkstöd för rent personlig kommunikation mellan HM och GM inte har något direkt lagstöd utan får ordnas på egen hand. Sen varierar väl tillämpningen kommunerna och landstingen emellan. Om tillämpningen är generös, kanske man kan få tolkstöd i viktigare frågor, utan att de utgör direkta myndighetsärenden. Men när det gäller att bevaka rätt blir det ju nästan automatiskt en myndighetsfråga och då är det GM i egenskap av ställföreträdare, som kan ställa krav på att berörd myndighet tillämpar förvaltningslagens rekommendation om tolkstöd. Om det gäller en förvaltningsrättsligt ärende, finns det starkare krav på användning av tolk i förvaltningsprocesslagen.

  som svar på: Tolkstöd #5148
  bolevinson
  Medlem

  Tolkstödet är i grunden en i förvaltningslagen inskriven rekommendation till alla myndigheter att anlita tolk, när någon har språksvårigheter eller nedsatt hörsel eller tal. Grundtanken är förstås att myndighetsärenden skall handläggas korrekt oavsett ev språkförbistring. Eftersom det ingår i myndighetsutövningen, utgår ingen särskild avgift. I min kommun finns inom socialförvaltningen en “tolkcentral”, som effektuerar beställningar från både kommun och landsting. Här kan även gode män beställa tolk. Det bör finnas liknande organisation i alla kommuner.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 24 totalt)