RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kriminalvården förebygger och försäkrar

1) Hur arbetar Kriminalvården förebyggande för att lekmanna­övervakare ska vara beredda på riskfyllda situationer?


Gunilla Nilsson, utvecklare verksamhetsfrågor Kriminalvården:

— För det första görs en riskbedömning om lekmannaövervakare ska tillsättas eller inte. Alternativet är att en tjänsteman är övervakare. Exempel på sådana skäl kan vara att den dömde lider av psykisk störning eller sjukdom, har grava missbruks- eller beroendeproblem eller är så våldsbenägen att lekmannamedverkan är olämplig eller att den dömde genomgår behandling på institution.

Exempel på riskreducerande instaser är desktop­övningar och narkotika­utbildning för övervakare. Riskbedömningar görs i varje enskilt fall.  Alla övervakare informeras om att de bör undvika hembesök när det gäller personer som är i aktivt missbruk. Då bör man istället träffas på mer offentliga platser. En klient som är känd för att vara en riskfaktor får ingen lekmannaövervakare, utan får träffa frivårdsinspektören hos frivården. I vissa fall där man kan samarbeta med LSS-personal, boendestöd eller socialförvaltningen kan man göra bedömningen att det inte finns behov av en lekmanna­övervakare.

På frivården i Västervik har man bland annat tagit upp följande områden i den lokala övervakarutbildningen:

  • bemötande av personer med psykiska problem
  • polisen informerar
  • övningar med frågor om riskfyllda situationer
  • överenskommelse med socialtjänsten om att
    övervakare kan träffa klienten regelbundet i socialtjänstens lokaler
  • externa kontrollörer utrustade med mobil.
    Dessutom har handläggaren regelbunden kontakt med lekannaövervakaren och ger fortlöpande handledning och stöd.

— Om en klient uppträder aggressivt mot en lekmannaövervakare kan man boka trepartsmöte på frivårdskontoret, för att diskutera beteendet som oftast uppstår när klienten är påverkad, men Kriminalvården kan konstatera att det mycket sällan är problem med aggressiva klienter gentemot lekmannaövervakare.


2) Hur ser försäkringsskyddet ut för lekmannaövervakare?


Gudrun Österdahl, handläggare Kriminalvården:

— Kriminalvården har inom ramen för  försäkringssystemet (administreras av Kammarkollegiet) tecknat försäkring för vissa icke anställda uppdrags­tagare däribland lekmannaövervakare. Försäkringen gäller under de tider de utför uppdrag åt Kriminalvården och vid direkt färd till eller från bostaden. Försäkringen ger ett personskadeskydd på skadeståndsrättslig grund som mot­svarar arbetsskadeförsäkringens olycks­fallsskydd och omfattar personskada genom olycksfall och sjukdom genom smitta. Självrisken är 500 kronor.