Om RFS

Om RFS

Stadgar för RFS

Stadgarna är grunden för förbundets verksamhet. Här framgår förbundets syfte, mål och de grundläggande reglerna för verksamheten.


Ladda ner RFS stadgar som pdf

 

§ 1 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare – RFS

Förbundets namn är Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

Förbundet är en ideell sammanslutning av föreningar som organiserar frivilliga samhällsarbetare.

Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, särskilt förordnad vårdnadshavare, god man och förvaltare, medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare samt besökare på häkten och anstalter.

Förbundets arbete bygger på ett erkännande av alla människors lika värde.

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 2 Mål

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ska genom opinionsbildande verksamhet och ideella insatser medverka till ett medmänskligare samhälle där människor stödjer varandra.