Om RFS

Om RFS

Stadgar för RFS

Stadgarna är grunden för förbundets verksamhet. Här framgår förbundets syfte, mål och de grundläggande reglerna för verksamheten.


Ladda ner RFS stadgar som pdf

§ 1 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare – RFS

Förbundets namn är Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

Förbundet är en ideell sammanslutning av föreningar som organiserar frivilliga samhällsarbetare.

Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, särskilt förordnad vårdnadshavare, god man och förvaltare, medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare samt besökare på häkten och anstalter.

Förbundets arbete bygger på ett erkännande av alla människors lika värde.

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 2 Mål

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ska genom opinionsbildande verksamhet och ideella insatser medverka till ett medmänskligare samhälle där människor stödjer varandra.

Klicka för att läsa stadgarna i sin helhet (jag föreslår att de första två paragraferna görs synliga, och att resten kan visa om man väljer att klicka på det!)

§ 3 Förbundets uppgifter
Förbundets uppgifter är att stödja föreningarna i deras uppdrag att erbjuda utbildning, information, erfarenhetsutbyte och ge stöd till frivilliga samhällsarbetare.

§ 4 Medlemskap i förbundet

4.1 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares grundorganisation är en förening som geografiskt utgörs av kommun, del av kommun eller kommuner. Förenings namn ska utgöras av geografiskt område med tillägg av frivilliga samhällsarbetare.

4.2 Förening ansluten till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ska organisera frivilliga samhällsarbetare och andra för socialt engagemang intresserade. Föreningen ska erbjuda gemenskap, utbildning, information, erfarenhetsutbyte och stöd i uppdragen.

4.3 Förbundsstyrelsen beslutar efter ansökan om inval av förening. Förening ska ha antagit stadgar, som är i enlighet med förbundsstadgarnas §§ 1 och 2. Förbundet ska tillhandahålla förslag till stadgar för föreningar. Av inledningen till dessa ska framgå vilka §§,

som är obligatoriska.

4.4 Förbundsårsmötet fastställer årsavgiften till förbundet. Årsavgiften betalas av förening för det antal medlemmar föreningen hade vid senaste årsskiftet. Årsavgiften ska vara inbetald till förbundet senast den 1 februari. Medlemsförteckning ska insändas till förbundet senast den 1 februari.

Medlemskap upphör
4.5 Förenings medlemskap i förbundet upphör efter skriftlig anmälan till förbundsstyrelsen. Till anmälan ska bifogas protokollsutdrag från föreningens årsmöte där frågan behandlats och avgjorts.

Uteslutning
4.6 Förening som skadar organisationens verksamhet eller bryter mot förbundets stadgar eller värdegrund kan uteslutas av förbundsstyrelsen. Förening som inte erlagt årsavgiften, 6 månader efter stadgad betalningstid, kan uteslutas av förbundsstyrelsen.

Förening som inte inkommit med medlemsförteckning inom stadgad tid kan uteslutas av förbundsstyrelsen.

Innan uteslutning sker ska berörd förening ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Föreningen ska ha minst 30 dagar på sig att inkomma med sitt yttrande.

Förbundsstyrelsens beslut kan prövas av förbundets årsmöte.

§ 5 Förbundets årsmöte
5.1 Förbundets årsmöte är organisationens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte sammanträder före juni månads utgång varje år.

5.2 Extra förbundsårsmöte ska inkallas om förbundsstyrelsen så beslutar, eller om minst en tredjedel av antalet föreningar begär det. Extra förbundsårsmöte har endast rätt att behandla de ärenden som föranlett dess inkallande.

5.3 Förbundsårsmötet kallar till nästa årsmöte. Samtidigt informeras om motions- och nomineringstid.

5.4 Motioner och namn på ombud ska vara förbundet tillhanda senast vid tidpunkt som fastställs av förbundsstyrelsen.

5.5 Handlingar till förbundsårsmötet ska sändas till föreningar och ombud senast 30 dagar före årsmöte. Ombud, röst-, yttrande- och förslagsrätt

5.6 Varje ansluten förening representeras av ett röstberättigat ombud. För ombudet har föreningarna rätt att utse en ersättare.
Förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare och revisorer kan inte vara ombud på förbundsårsmöte.
Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare samt förbundets revisorer har yttrande och förslagsrätt.

Förbundsårsmötesbeslut
5.7 Beslut fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Alla val sker öppet om inte något ombud begär sluten omröstning.

Om det vid öppen votering, som inte avser val, blir lika röstetal ska det förslag gälla som biträds av förbundsordföranden eller dennes ersättare, förutom i följande frågor på dagordningen då det förslag som biträds av mötesordföranden ska gälla.

6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse,
7. Behandling av revisorernas berättelse,
8. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
12. Beslut om arvode till förbundets förtroendevalda

Om det vid val uppstår lika röstetal avgör lotten.

Röstning genom fullmakt får inte förekomma.

Nominering
5.8 Nomineringar till de uppdrag som ska väljas av årsmötet ska vara valberedningen tillhanda senast 90 dagar före årsmötets öppnande.

5.9 För att kunna bli förtroendevald inom förbundet krävs medlemskap i en förening ansluten till förbundet.

Valberedning
5.10 Beredningsutskottet, som väljs av årsmötet, förbereder val av valberedning.

5.11 Förbundets årsmöte väljer en valberedning som består av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande samt två ersättare.
Ledamöterna väljs för en period om tre år omlott, ersättarna väljs för en period om ett år.

5.12 Valberedning förbereder val inför årsmöte enligt § 5.14 punkt 14 och 15. Valberedningen ska vid val till förbundsstyrelsen beakta att den nominerade bör vara en aktiv medlem i förbundet

Revision
5.13 Ordinarie årsmöte väljer två ordinarie revisorer för en period om 2 år omlott,varav en sammankallande samt en ersättare för dessa för en period om ett år. Revisorerna ska granska förbundets verksamhet och ekonomi.

Styrelsens berättelser ska överlämnas till revisorerna senast den 1 mars varje år. Räkenskapsåret omfattar perioden den 1 januari – 31 december.

Årsrevisionen ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till förbundsstyrelsen senast en månad från den dag då styrelsens berättelser överlämnats till revisorerna.

En revisor och revisorssuppleant kan inte ha några andra förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen.

Dagordning för årsmöte
5.14 Ordinarie förbundsårsmöte har följande dagordning:

1. Årsmötet öppnas
2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst
3. Fastställa röstlängd
4. Val av årsmötesfunktionärer a. ordförande b. sekreterare c. två protokolljusterare d. två rösträknare e. beredningsutskott om tre personer
5. Fastställa dag- och arbetsordning för förbundets årsmöte *
6. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Behandling av revisorernas berättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

9. Behandling av förbundsstyrelsens förslag
10. Behandling av motioner
11. Beslut om inriktning av verksamheten de kommande tre åren
12. Beslut om arvode till förbundets förtroendevalda
13. Beslut om föreningarnas medlemsavgift i förbundet för nästkommande år.
14. Val av: a. förbundsordförandeb. åtta ordinarie styrelseledamöter varav fyra med särskild inriktning mot följande uppdrag: – kontaktperson/-familj och stödfamilj enligt SoL och LSS – lekmannaövervakare och besökare inom kriminalvården – stödpersoner enligt LPT och LRV – god man, förvaltare och särskilt förordnad vårdnadshavare c. två ersättare för ordinarie ledamöter d. två revisorer, varav en sammankallande e. en revisorsersättare f. tre ledamöter till valberedningen g. två ersättare till valberedningen
15. Eventuella fyllnadsval
16. Kallelse till nästa årsmöte
17. Förbundsårsmötet avslutas

§ 6 Förbundsstyrelse
6.1 Till förtroendevald i förbundsstyrelsen kan väljas person som har eller inom de senaste tre åren haft ett lagreglerat frivilliguppdrag och som är medlem i en lokalförening ansluten till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Ledamot kan väljas för högst tre perioder i följd.

6.2 Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar samt av förbundsårsmöte fattade beslut och är däremellan förbundets högsta beslutande organ.

6.3 Förbundsstyrelsen består av nio ordinarie styrelseledamöter samt två ersättare. De ordinarie ledamöterna väljs för en period om tre år omlott. Ersättare väljs för en period om ett år.
Förbundsstyrelsen konstituerar sig efter eget beslut.

6.4 Förbundsstyrelsen fastställer delegations- och attestordning samt vem eller vilka som ska teckna förbundets firma.
Förbundsstyrelsen har rätt att delegera sin beslutanderätt till enskilda ledamöter, utskott, arbetsgrupper eller tjänstemän.

6.5 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra ledamöter begär det.

6.6 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§ 7 Stadgeändring
Dessa stadgar kan endast ändras om frågan har väckts genom förslag från förbundsstyrelsen eller genom motion till ordinarie förbundsårsmöte.

För att ändring enligt ovan ska träda i kraft krävs bifall från minst två tredjedelar av de vid årsmötet röstberättigade.

§ 8 Tolkningstvist
Vid tolkningstvist av dessa stadgar har förbundsstyrelsen tolkningsföreträde.

§ 9 Beslut om förbundets upplösning
Fråga om upplösning av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare kan väckas av förbundsstyrelsen eller i vederbörlig ordning väckt motion.

Beslut om upplösning kan endast fattas av två på varandra följande förbundsårsmöte var av ett ska vara ordinarie.

För sådant beslut erfordras två tredjedels majoritet.

I händelse av upplösning beslutar det ordinarie årsmötet om hur man ska förfara med förbundets tillgångar och skulder.

Förbundsstadgar antagna av RFS kongress 1997 och reviderade av kongress 2001, årsmöte 2003, årsmöte 2004, årsmöte 2007, årsmöte 2011 och årsmöte 2014.