Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Stöd i myndighetskontakter

En god man för ensamkommande barn företräder barnet i kontakter med myndigheter, boende och skola. Det krävs samarbete med många parter, samtidigt som god man ska bevaka att barnet får ett gott och rättssäkert omhändertagande.


Stödja barnet i kontakten med myndigheter

Den gode mannen har ett övergripande ansvar och företräder barnet i samtliga kontakter med myndigheter. Gode mannen och barnets socialsekreterare ska ha regelbunden kontakt för att följa upp att barnet får de insatser som det har behov av. Huvudprincipen är att kommunikationen om barnets behov av insatser och boende är öppen mellan barnet, socialsekreteraren och den gode mannen. Men socialsekreteraren bör även träffa barnet enskilt. Den gode mannen kan aldrig kräva att barnet ska berätta vad hen pratar med sin socialsekreterare om. Socialtjänsten ansvarar för att kalla god man till möten.

Företräder barn i hälso-, sjuk- och tandvård

Den gode mannen har skyldighet att se till att barnet får hälso-, sjuk- och tandvård men ansvarar inte för barnets vardagliga vårdbehov. Det innebär att den gode mannen ska följa med barnet vid inledande vårdkontakter och då informera om att god man företräder barnet i vårdnadshavares ställe. Men den gode mannen ansvarar inte för att följa med barnet vid övriga vårdbesök, akuta eller planerade, det ansvaret har barnets boende. Det bör alltid finnas en vuxen person som kan följa med barnet om barnet så önskar, vilket oftast är kontaktpersonen på boendets uppgift.

Övergripande ansvar för skolgång

Den gode mannen har övergripande ansvar för barnets skolgång genom att se till att barnet har en skolplats och erbjuds lämplig utbildning. Asylsökande barn har dock inte skolplikt. God man ansvarar inte för barnets dagliga skolgång. Den gode mannen ansvarar inte för att väcka barnet, skjutsa till skolan eller att hjälpa till med läxor. Detta ansvar har barnets boendepersonal.

God man ska ta del av information från skolan som handlar om barnets skolgång. Den gode mannen ansvarar för att skriva under papper från skolan som kräver vårdnadshavares underskrift, exempelvis medgivande för barnet att delta i simskola eller skolresor. Den gode mannen ska också delta i de utvecklingssamtal som skolan kallar till.

Läs mer om vad god mannen ska och inte ska göra i skriften Din roll.