Kunskapsbank

Kunskapsbank

Domar till stöd för att få ut adressuppgifter

Två rättsfall kan användas som stöd för lokalföreningar som vill få ut post- eller mejladresser till gode män från överförmyndaren, för att skicka information om föreningen till nya gode män.

Den 2023-03-07 fattade Kammarrätten i Jönköping ett beslut mål nr 4214-22 om att e-postadresser till ställföreträdare inte skulle lämnas ut till en lokalförening med hänsyn till sekretess. (Ladda ned domen från Kammarrätten 2023)

Det beslutet avviker från flera andra beslut om att kontaktuppgifter ska lämnas ut. Därför bör en lokalförening som vill begära ut kontaktuppgifter hänvisa till något av nedanstående två rättsfall för att få ta del av uppgifter. Olika Kammarrätter fattar ibland olika beslut och det är bra att hänvisa till ett rättsfall där Kammarrätten bedömt att uppgifter ska lämnas ut. Använd er därför av något av dessa rättsfall och överklaga om ni inte beviljas att få ta del av uppgifterna.


Den ena domen är från Kammarrätten 2013. Kammarrätten beslutade att överförmyndarnämnden i Västerås ska lämna ut namn och adress till samtliga gode män i kommuner som ligger under myndigheten. Kammarrätten anser att Överförmyndarnämnden ska lämna ut uppgifterna om gode män eftersom det kan ske utan att någon lider skada eller men enligt 32 kap 4 § Offentlighets och sekretesslagen.

En domare var skiljaktig och ansåg att då uppgifterna efterfrågades för att i marknadsföringssyfte ta kontakt med de gode männen, och dessa ofta var anhöriga till huvudmannen, det inte stod klart att ett sådant uppsökande inte kunde upplevas som men i sekretesslagstiftningens mening.

Ladda ner domen från Kammarrätten 2013 (pdf)

I domen från Kammarätten 2015 yrkar en person på att få ut e-postadresser till gode män från Lidingö stad. Kommunen nekade detta, men Kammarrätten bedömde att dessa uppgifter kan delas ut utan att den enskilde lider men.

Ladda ner domen från Kammarrätten 2015 (pdf)