Kunskapsbank

Kunskapsbank

Domar till stöd för att få ut adressuppgifter

Två rättsfall kan användas som stöd för lokalföreningar som vill få ut post- eller mejladresser till gode män från överförmyndaren, för att skicka information om föreningen till nya gode män.


Den ena domen är från Kammarrätten 2013. Kammarrätten beslutade att överförmyndarnämnden i Västerås ska lämna ut namn och adress till samtliga gode män i kommuner som ligger under myndigheten. Kammarrätten anser att Överförmyndarnämnden ska lämna ut uppgifterna om gode män eftersom det kan ske utan att någon lider skada eller men enligt 32 kap 4 § Offentlighets och sekretesslagen.

En domare var skiljaktig och ansåg att då uppgifterna efterfrågades för att i marknadsföringssyfte ta kontakt med de gode männen, och dessa ofta var anhöriga till huvudmannen, det inte stod klart att ett sådant uppsökande inte kunde upplevas som men i sekretesslagstiftningens mening.

Ladda ner domen från Kammarrätten 2013 (pdf)

I domen från Kammarätten 2015 yrkar en person på att få ut e-postadresser till gode män från Lidingö stad. Kommunen nekade detta, men Kammarrätten bedömde att dessa uppgifter kan delas ut utan att den enskilde lider men.

Ladda ner domen från Kammarrätten 2015 (pdf)