Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Uppdraget upphör och byte av god man

Här kan du läsa om när uppdraget god man upphör och hur det går till att byta god man.


Byte av god man

Om barnet vill byta god man lämnas en begäran till överförmyndaren som är skyldig att utreda frågan. Om utredningen visar att gode mannen misskött sitt uppdrag blir god man entledigad från sitt uppdrag. Om allt fungerar som det ska har barnet ingen ovillkorlig rätt att byta god man.

Om en god man missköter sitt uppdrag

Om någon som kommer i kontakt med ett ensamkommande barn upplever att barnets gode man inte sköter sitt uppdrag ska detta anmälas till överförmyndaren. Överförmyndaren är då skyldig att utreda frågan. Det är överförmyndaren som avgör om den gode mannen misskött sitt uppdrag och fattar beslut om eventuellt entledigande.

Gode mannen vill avsluta uppdraget

En god man kan också välja att avsluta sitt uppdrag. Om god man vill avsluta sitt uppdrag ansöker hen om entledigande hos överförmyndaren. Gode mannen kvarstår i regel till dess att en ny god man tagit över uppdraget. Om barnet placeras i en annan kommun ska den gode mannen meddela överförmyndaren detta. Godmanskapet kvarstår då tills god man begär sitt entledigande. Den nya kommunen ansvarar då för att tillsätta en ny god man.

Godmanskapets upphörande

Godmansuppdraget upphör när:

  • Barnet fyller 18 år.
  • Barnets vårdnadshavare kommer till Sverige. Uppdraget upphör först när Skatteverket
  • registrerat föräldrarna som vårdnadshavare och folkbokförda i Sverige.
  • Barnet får avslag på sin asylansökan och lämnar Sverige.
  • Barnet får uppehållstillstånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare utses.
  • Barnet är avviket från skola, polisanmälan är gjord och barnet inte haft kontakt med sin gode man under en tid.

Förbereda barnet inför 18-årsdagen

När ett ensamkommande barn fyller 18 år omfattas det av samma regler som vuxna som söker asyl. Den gode mannen ansvarar för att förbereda barnet inför 18-årsdagen genom att informera om förändringar som det innebär. Om barnet önskar kan den gode mannen ansöka om en kontaktperson för barnet hos socialtjänsten.