Om RFS

Om RFS

Effekter av samarbete

Gemensamt informationsmaterial och rekryteringssatsningar. Tackbrev och tydligare mål och uppföljningar. Det är några exempel på effekterna av det samarbete som fyra modellkommuner testade i RFS Rättssäkerhetsprojekt. Erfarenheter som ligger till grund för RFS metod för ökad kvalitet i frivilliguppdragen.


I Rättssäkerhetsprojektet arbetade fyra team från kommunerna Nacka, Nyköping, Jönköping och Örebro gemensamt med att förbättra och utveckla stödet till frivilligarbetarna för att öka kvaliteten i insatserna. Här är en kortfattad lista med effekter av samarbetet.

Rekrytering:

 • Gemensamt informationsmaterial om de lagreglerade frivilliguppdragen skapades i teamen.
 • Gemensamma rekryteringsinsatser genomfördes.
 • Myndigheterna hänvisade frivilliga till varandra för att optimera matchningen mellan brukare och frivillig.
 • Kompetensstöd:
 • Gemensamma utbildningar för alla uppdragstagare arrangerades.
 • Föreningar arbetade med mentorskap, en mer erfaren frivillig leder en mindre erfaren.

Uppmuntran:

 • Tackbrev skickades till de frivilliga efter avslutat uppdrag.
 • De frivilliga tillfrågades vilka deras behov var.
 • Uppföljningar tidigt i insatsen uppfattades uppmuntrande.

Mål:

 • Förtydligande av målet att den frivilliga ska vara kompis. Vilka aktiviteter innehåller detta? Hur formulerar vi det uppföljningsbart?
 • Viktigt med kommunikation mellan de inblandade i insatserna så att målen blir tydliga.

Uppföljning:

 • Strukturerade uppföljningar tidigt i insatsen för att stämma av behovet av handledning.

Ytterligare exempel:

 • I Jönköpingsteamet gjorde Jeanette Byskèn Henriksson, från patientnämnden, en enkät till tio patienter som tvångsvårdas enligt LRV. Resultatet visade att 70 procent av de tillfrågade upplevde att stödpersonen har betydelse för deras vardag och välmående.
 • Gemensam folder som tagits fram av teamet i Jönköping, ladda ner som pdf.
 • Gemensam folder som tagits fram av teamet i Nyköping, ladda ner som pdf.
 • Kriminalvårdens Region mitt skrev in i sin verksamhetsplan för 2014 att region Örebro och Nyköping fått i uppdrag att fortsätta utveckla detta samarbete. Patientnämnden i Sörmland lade på sin webbplats ut information om alla de lagreglerade frivilliguppdragen och om RFS.

Läs mer om metoden för ökad kvalitet i frivilliguppdragen i RFS metodbok och slutrapport