Kunskapsbank

Kunskapsbank

Överklaga beslut

Ibland räcker det inte med en ansökan för att få den stödinsats eller ersättning som huvudmannen behöver. En ansökan kan få avslag av många olika anledningar. Därmed inte sagt att din huvudman inte kan få en viss stödinsats eller ersättning. Ge inte upp!


Att överklaga ett beslut som huvudmannen eller du som god man/förvaltare inte är nöjd med är viktigt. Vårt rättssystem bygger på att den möjligheten ska finnas. Det kostar inget men kan ta ganska lång tid. Ett enkelt sätt är att skicka in ett underskrivet papper med en överklagan till beslutande myndighet. Det ska tydligt framgå att man överklagar. Kom ihåg att skicka med följande uppgifter:

  • beslutets diarienummer eller dylikt
  • beslutsdatum
  • och vem som undertecknade beslutet.

När du får ett beslut ska det innehålla information om hur du överklagar och hur lång tid du och din huvudman har på er att skicka in ett överklagande, samt vart det ska skickas. Hinner ni inte få med allt kan ni skicka in ett överklagande där ni begär anstånd (förslagsvis en månad) med att komplettera överklagandet.

På vilka grunder uppfyller huvudmannen kraven?

I överklagandet berätta du varför du tycker att beslutet är fel, och varför huvudmannen har rätt till en viss stödinsats eller en viss ersättning. Det du vill med överklagandet (som att huvudmannen ska få en stödinsats) kallas för yrkande. Det som gör att man har rätt (till exempel att huvudmannen uppfyller alla villkor för att få stödinsatsen) kallas för grunder. Du måste kunna visa att huvudmannens verklighet motsvarar de juridiska kraven för exempelvis en stödinsats.

Olika typer av intyg som styrker det man påstår behövs: att huvudmannen har en viss sjukdom eller ett visst funktionshinder, har vissa behov av stöd med mera. Du bör känna till vilka juridiska krav som behöver uppfyllas, vilket varierar.

Kolla upp lagen

Antingen framgår det av beslutet varför huvudmannen inte fått det du har ansökt om. Det kan också framgå av de lagparagrafer som handlar om just den typen av stödinsats eller ersättning. På hemsidan www.lagrummet.se kan man läsa de författningar (lagar och förordningar) som gäller för tillfället.

Förarbeten vägleder

Gällande rätt är mer än lagar. För att kunna använda lagen på rätt sätt är det ibland nödvändigt att veta vad som står i förarbetena. Hur man tänkte att det skulle fungera när man skapade lagen. Det viktigaste förarbetet är propositionen. Den som tar fram en lagtext på hemsidan www.lagrummet.se kan, genom att klicka på en knapp som länkar till ”registret”, se beteckningarna på just den lagens förarbeten. Sedan kan man läsa förarbetena på exempelvis biblioteket.

Vad säger rättspraxis?

Det kan också vara bra att veta hur domstolarna har dömt i liknande fall. Via www.lagrummet.se kan man läsa en del rättspraxis. Det är domar från högre domstolar. De statliga myndigheter som ansvarar för ett område brukar också utfärda föreskrifter, som är bra att känna till. Lagar, förordningar, förarbeten, rättspraxis och föreskrifter är således olika rättskällor, vilka man kan använda för att visa att beslutet borde ha varit annat än det blev.