Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Stöd för barnet under asylprocessen

God man ska ansöka om uppehållstillstånd för barn. I god mans roll ingår att stödja barnet under hela asylprocessen.


Eftersom barnet är minderårigt är det inte behörigt att själv ansöka om uppehållstillstånd. Därför ansvarar god man om att ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Om barnet inte hunnit få en god man ansöker det offentliga biträdet om asyl för barnets räkning. God man ska så fort som möjligt informera barnet om vad som kommer att hända under tiden som barnet söker asyl. God man har kontakt med Migrationsverket vid ett flertal tillfällen under tiden barnet är asylsökande.

En god man ska fungera som ett stöd för barnet och utreder inte frågan om uppehållstillstånd, det ansvarar det offentliga biträdet för. Den gode mannen ska däremot hålla sig informerad om hur det går med barnets ansökan, svara på barnets frågor om asylärendet och hålla kontakt med det offentliga biträdet.

Den gode mannen ska vara med vid möten hos det offentliga biträdet, vid Migrationsverkets asylutredningssamtal samt när beslut meddelas. Om barnet får avslag på sin asylansökan ansvarar den gode mannen för att prata med barnet om rätten att överklaga beslut samt, om barnet vill, hjälpa till att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen.

Åldersbedömning

I asylärenden är den asylsökandes ålder en viktig faktor. Om barnet inte kan visa att det är minderårigt erbjuder Migrationsverket en medicinsk åldersbedömning. Att göra en åldersbedömning är frivilligt och barnet bestämmer tillsammans med sin gode man. Endast den gode mannen kan lämna samtycke för barnets räkning och ska närvara tillsammans med barnet vid undersökningen. Om barnet inte hunnit få en god man kan biträdet företräda barnet.

Stödja barnet vid beslut om uppehållstillstånd

Om barnet får beslut om uppehållstillstånd är barnet inte längre asylsökande och ansvaret för barnet flyttas därmed från Migrationsverket till kommunen. God man ska ersättas med särskilt förordnad vårdnadshavare om särskilda skäl inte talar emot det. Ett sådant skäl kan vara att barnet närmar sig 18-årsdagen. I praktiken är det endast mycket unga barn som får en särskilt förordnad vårdnadshavare. För barn i 16-årsåldern och uppåt fortsätter god man vanligtvis sitt uppdrag till dess att barnet fyller 18 år. Läs mer om uppdraget (länk)

Stödja barnet vid beslut om avslag

Om Migrationsverket bedömer att det inte finns skäl för att bevilja barnet asyl fattas beslut om avvisning eller utvisning. Det är inte den gode mannens uppgift att informera ett barn som fått avslag på sin asylansökan. God man ska följa med barnet till Migrationsverket för att få information om skälet till avslaget samt om möjligheten att överklaga beslutet. Barnet, god man och offentligt biträde bestämmer tillsammans om beslutet ska överklagas. God man följer med barnet på de möten som Migrationsverket kallar till för att planera återvändande.

Ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft kan inte överklagas, men ibland förekommer nya omständigheter som innebär att kravet på ordnat mottagande inte kan tillgodoses. Ett ensamkommande barn får inte utvisas från Sverige om det inte finns ett ordnat mottagande i landet barnet utvisats till. Frågan om verkställighetshinder kan prövas på Migrationsverkets eller barnets initiativ.

Godmansuppdraget fortsätter i väntan på att beslutet om avvisning eller utvisning har verkställts. Detta gäller även socialtjänstens ansvar för boende och andra insatser. Barnet har rätt att fortsätta sin skolgång samt rätt till hälso- och sjukvård till dess att barnet lämnar landet.