Medlemsservice

Medlemsservice

Varför behövs samarbete och med vem?

Lokalföreningar inom RFS har medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag. Uppdragen tillsätts av en myndighet inom stat, kommun och landsting. Att skapa och upprätthålla samarbete och dialog med myndigheterna är därför en viktig faktor för en livskraftig förening med möjlighet att påverka lokala förutsättningar. Myndigheten är också nyckeln till att nå potentiella nya medlemmar.

Dessa myndigheter ansvarar för frivilliguppdragen:

 • Frivården (del av Kriminalvården) – biträdande övervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman
 • Socialtjänsten – kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, särskilt förordnad

vårdnadshavare

 • Patientnämnden (inom landstinget) – stödperson
 • Överförmyndaren (inom kommunen) – god man, förvaltare, god man till ensamkommande barn.

RFS har också medlemmar som är besökare på häkten och anstalter inom Kriminalvården.

Förbundets samlingsnamn för medlemmarna är frivilliga samhällsarbetare. Genom att i första hand använda detta begrepp i dialog och skriftligt material med uppdragstagare och myndigheter bidrar föreningen till att alla berörda målgrupper känner sig välkomna och inkluderade. I riktade material och besök används relevanta uppdragstyper.

Ta kontakt med myndigheterna

 • Hur ser det ut – Ta reda på vilka av de fyra myndigheterna som finns inom föreningens upptagningsområde. Finns någon kontakt redan upparbetad? Vilka kontaktnät finns i styrelse och bland övriga medlemmar? För att samarbetet ska bli förankrat är det bra om den inledande kontakten är med en chef i lämplig position.
 • Prioritera – Är det mest strategiskt att fokusera på att skapa samarbete med en viss myndighet först, eller vill föreningen bjuda in alla myndigheter till ett gemensamt möte?
 • Ansvarig i styrelsen – Utse en kontaktperson i styrelsen gentemot respektive myndighet.
 • Syftet – Fundera igenom vad som syftet med första kontakten, kan till exempel vara att skapa dialog och/eller höja kunskapen om föreningen och RFS hos myndigheten. Vill ni bjuda in myndigheten till medlemsmöte eller vill ni få komma till dem och presentera föreningen? Hur ska ni presentera föreningen, vad kan ni erbjuda medlemmar, vilken samarbetspart kan ni vara för myndigheten? Vilken typ av samarbete önskar ni framöver?
 • Metodbokeni RFS metodbok finns argument för vad myndigheterna har att vinna på ett gemensamt förbättringsarbete tillsammans med föreningen. Det gemensamma målet är att brukaren ska få en insats med ökad kvalitet. De fem utvecklingsområden som tas upp i metodboken kan vara en ingång för dialog och samarbete.
 • Viktiga principer för samarbete – Ta reda på om den/de kommuner ni ska samarbeta med har skrivit under en lokal överenskommelse inom ramen för överenskommelsen inom det sociala området.

Det kan ge lite extra tyngd åt varför kommunen ska samverka med frivilligorganisationer. Här finns också sex viktigt principer framtagna om vad som ska känneteckna ett gott samarbete: självständighet, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn och mångfald.

Upprätthålla samarbete med myndigheterna

 • Se till att myndigheten har uppdaterad information om föreningen att dela ut till nya uppdragstagare. Kontakta RFS kansli om ni behöver hjälp med föreningsfolder.
 • Sänd föreningens verksamhetsplanering och eventuellt nyhetsbrev till myndigheten.
 • Fråga om föreningen får komma och informera nya uppdragstagare, förslagsvis stående inbjudan varje halvår.
 • Bjud in myndighetsrepresentant som expert vid relevanta medlemsträffar.
 • Efterfråga en kontaktperson vid varje myndighet
 • Ha rutiner för överlämning av ansvar inom föreningen, såsom kontakter och planering.
 • Ha regelbundna samarbetsmöten. Se till att utse någon som gör minnesanteckningar vid gemensamma möten där det framgår vad som beslutas och vem som gör vad. Boka in tid för nästa möte.
 • Föreslå gemensam årlig manifestation, till exempel på internationella frivilligdagen 5 december.

Välkommen att kontakta RFS kansli vid frågor och vid behov av stöd i kontakter med myndigheterna: 08-556 068 30 (vx) info@rfs.se