Kunskapsbank

Kunskapsbank

Information för gode män och förvaltare

I den här informationsbanken kan du som god man eller förvaltare få svar på många vanliga frågor.


En del frågor som medlemmarna ställer till RFS inom godmansområdet återkommer ofta. För att underlätta dessa funderingar så har vi sammanställt några texter som förhoppningsvis kan vara till hjälp. Tanken med denna informationsbank är att ge ett mer utförligt underlag på vanliga frågor och att den ska fyllas på efter hand. Om du har något förslag på information som bör finnas här eller om ni i er förening har något ni vill dela med er av, kontakta RFS kansli, info@rfs.se.


Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad inviduell plan, SIP, kan även initieras av god man eller förvaltare.

En samordnad individuella plan ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. En SIP tydliggör vem som gör vad och syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg.

I SKL:s handboken om SIP för vuxna och äldre framkommer att det brukar vara naturligt att involvera god man och förvaltare i arbetet med SIP. En förvaltare kan efterfråga SIP och även ge samtycke samt företräda den enskilde och delta i arbetet. En god man kan också göra detta, men då enbart med den enskildes samtycke

Läs mer

Domar till stöd för att få ut adressuppgifter

Två rättsfall kan användas som stöd för lokalföreningar som vill få ut post- eller mejladresser till gode män från överförmyndaren, för att skicka information om föreningen till nya gode män.

Domar till stöd för att få ut adressuppgifter

 


Om särskild postadress för huvudmän

Du som god man/förvaltare kan läsa om hur ni kan ändra din huvudmans folkbokföringsadress eller särskild postadress via Skatteverket.


Mentorskap för nya gode män

Här kan du läsa ett exempel på hur en förening kan erbjuda mentorskap för nya uppdragstagare. Detta erbjudande har tagits fram av Hallands godman- och förvaltarförening.

Mentorskap för nya gode män


Skrift om att förebygga bedrägerier

Polismyndigheten har tillsammans med PRO, Seniorerna och Brottsofferjourerna tagit fram tips och råd för att förebygga bedrägerier.

Skrift om att förebygga bedrägerier


Tips vid distansavtal och telefonförsäljning

Vad kan god man och förvaltare göra när huvudmannen ingått avtal med telefonförsäljare? Kanske har huvudmannen inte förstått vad den tacka ja till, eller inte ens förstått att de ingått avtalet. RFS volontärjurist Linda Martinsson har skrivit en text om vad som gäller rent juridisk kring frågan.

Tips vid distansavtal och telefonförsäljning


Om bouppteckning och arvskifte

RFS volontärjurist Alexandra har tagit fram en text om vad som är bra att känna till om bouppteckning och arvskifte för gode män och förvaltare.

Om bouppteckning och arvskifte


Röda korset om efterforskning av anhöriga

Svenska Röda korset uppger att många gode män just nu kontaktar Svenska Röda Korset å ensamkommande barns räkning med frågor kring efterforskning. De vill därför passa på att förtydliga sin roll och uppdrag.

Röda korset om efterforskning av anhöriga


Om arbetsgivaravgifter och skulder till Kronofogden

Ibland kan det uppstå problem med inbetalning av arbetsgivaravgifter till Skatteverket när en huvudman har skulder till Kronofogden. Läs hur det fungerar i en text framtagen av RFS volontärjurist Alexandra.

Om arbetsgivaravgifter och skulder till Kronofogden


Vad ställföreträdare kan göra vid assistansersättning

I detta informationsblad från Försäkringskassan beskrivs vad ombud och ställföreträdare kan göra när det gäller assistansersättning.

Vad ställföreträdare kan göra vid assistansersättning


Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

I denna promemoria från Svenska bankföreningen behandlas frågor såsom den omyndiges rättshandlingar, gåva till omyndig, föräldraförvaltning, godmanskap/förvaltarskap och bankers skyldighet att lämna ut information.

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna


Dataskyddsförordningen och godmanskap

Läs om Dataskyddsförordningen och godmanskap.

Dataskyddsförordningen och godmanskap


När en ställföreträdare inte sökt möjliga bidrag

Som god man eller förvaltare kan man ibland upptäcka att den föregående ställföreträdaren inte sökt alla de ekonomiska bidrag som huvudmannen haft rätt till. Läs RFS volontärjurists text om vad en ställföreträdare kan göra i en sådan situation.

När en ställföreträdare inte sökt möjliga bidrag


Hot eller våld mot ställföreträdare

Tyvärr förekommer det att gode män och förvaltare försätts i situationer där de känner sig hotade av sin huvudman eller dennes anhöriga. I dessa situationer är det viktigt att en ställföreträdare skyddar sig själv och skaffar kontroll över de skade- och risksituationer som kan förekomma. Här kan du få stöd och råd kring vad som kan göras i sådana situationer.

Hot eller våld mot ställföreträdare


Att överklaga ett myndighetsbeslut

Många ställföreträdare har hört av sig och frågat hur de ska göra och vad de ska tänka på när de vill överklaga ett beslut från en myndighet. RFS volontärjurist Alexandra utreder frågan nedan och tar upp formalia vid en överklagan samt ger tips på formuleringar.

Att överklaga ett myndighetsbeslut


Arvode

Vad är ett vanligt arvode och kostnadsersättning för godmans- och förvaltaruppdrag? Nu finns det ett nytt dokument i Kunskapsbanken som ger svar på denna och andra frågor kring arvode.

Arvode


Delgivningar

Frågan om en god man eller förvaltare får ta emot en delgivning för sin huvudmans räkning är inte ordentligt utredd och rättsläget är osäkert. RFS volontärjurist Anna har skrivit en text till Kunskapsbanken som är tänkt som en viss vägledning i frågan.

Delgivningar


Alla kan rösta i riksdagsvalet

Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att kunna hjälpa sin brukare, huvudman, klient eller patient med information om riksdagsvalet. RFS ger tips på bra länkar om hur man hjälper någon att rösta och hur man röstar från anstalt.

Alla kan rösta i riksdagsvalet


Arkivering

En av de vanligaste frågorna som RFS ombudsman för gode män och förvaltare får är vilka regler som gäller för redovisning och arkivering. Nu har vår ombudsman tillsammans med Bo Levinson, medlem i RFS godmanspanel, skrivit ett dokument till vår Kunskapsbank som vi hoppas ni ska ha nytta av.

Arkivering


Skatteverket om avdrag för förvaltning av egendom

Flera föreningar och enskilda ställföreträdare har hört av sig och antingen tipsat om att huvudmannen kan få skatteavdrag för förvaltning av egendom, eller undrat när man kan ansöka om detta uppdrag. För att vara helt säkra på att ge en korrekt bild så bad vi Skatteverket att reda ut denna fråga.

Skatteverket om avdrag för förvaltning av egendom