Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Vill du bli god man?

Vill du stödja en medmänniska som god man eller förvaltare? För att passa för uppdraget behöver du vara intresserade av människor och ha kunskap om samhället och dess stödfunktioner.


En god man eller förvaltare bör vara intresserad av människor och av att vilja hjälpa andra. Gode mannen bör också vara beredd att lära sig om huvudmannens behov och önskemål. Det är viktigt att ha förmåga att sätta sig in i andra människors situation. En grundläggande förutsättning för att uppdraget ska fungera väl är att uppdragstagaren har en människosyn som bygger på alla människors lika värde.

I lagen står det att en god man ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Med detta menas kortfattat att en god man eller förvaltare bör ha livserfarenhet som kan vara till hjälp i uppdraget. Att behärska det svenska språket kan också vara en förutsättning.

Överförmyndaren utreder lämplighet

Många överförmyndare har intresseformulär på sin webbplats. Överförmyndaren gör sedan en utredning för att bedöma om du är lämplig att ta ett uppdrag som god man eller förvaltare. Enligt lagen ska du vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Hur denna bedömning görs skiljer sig åt i olika kommuner. Bland annat tittar de på att du inte har för många uppdrag som god man/förvaltare, är myndig och inte själv har en god man eller förvaltare. Normalt kontrollerar kommunen om det finns uppgifter om dig i Rikspolisstyrelsens belastningsregister och hos Kronofogden.

Ett tidskrävande frivilliguppdrag

Som frivillig har den gode mannen en unik möjlighet att agera oberoende i kontakten med myndigheter. Uppdraget är dock tidskrävande. Det finns ingen lagstadgad övre gräns för hur många uppdrag en god man kan ha, det beslutar överförmyndaren i kommunen om. Läs RFS rekommendationer kring antal uppdrag.

Ersättning för uppdraget

Att vara god man är ett ideellt uppdrag. God man har rätt till arvode samt ersättning för utgifter som uppstår för att utföra uppdraget. Som utgångspunkt är det huvudmannen som ska betala arvodet. Överförmyndaren beslutar om arvodets storlek. Det kan vara ett fast belopp eller variera beroende på uppdragets utformning. God man kan endast få arvode för de uppgifter som ingår i uppdraget. Det är inte förbjudet för god man att göra mer för huvudmannen än vad som ingår i uppdraget, men kan inte förvänta sig att få ersättning för det.

Läs mer om stöd i uppdraget här.

Om du är intresserad av att ta uppdrag som god man/förvaltare vänder du dig till överförmyndarkontoret i den kommun du vill ta uppdrag. På flera håll i landet finns kommuner som har överförmyndarkontor i samverkan.