Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Uppdraget upphör

Här kan du läsa om hur länge ett godmanskap och förvaltarskap pågår. Och hur det går till att byta god man.


När upphör ett godmanskap?

Ett godmanskap pågår så länge det behövs eller så länge huvudmannen vill om huvudmannen kan utrycka sin vilja. Ett förvaltarskap ska inte heller pågå längre än det behövs och överförmyndaren ska ompröva behovet av förvaltarskap varje år. Huvudmannen kan också begära att tingsrätten ska ompröva beslutet. Både ett godmanskap och ett förvaltarskap upphör direkt om huvudmannen avlider.

En god man kan när som helst begära att få bli utbytt i sitt uppdrag. Som utgångspunkt är den gode mannen skyldig att fortsätta med uppdraget till dess att en ny god man har tagit över. Undantag kan göras om huvudmannen är hotfull eller farlig och det inte finns
någon annan som vill överta uppdraget. Då kan tingsrätten besluta om att gode mannens uppdrag upphör och då avslutas också godmanskapet.

Om en god man avlider måste överförmyndaren hitta en ny person som kan vara god man. Godmanskapet upphör inte utan förloppet är samma som vid byte av god man. Den avlidna gode mannens dödsbo ska, om de kan, upprätta en sluträkning. Från 1 januari 2015 kan överförmyndaren befria dödsboet från denna uppgift eller besluta att redovisningen få lämnas i förenklad form.

Byte av god man

Om en huvudman eller anhörig vill byta god man kan en begäran om detta lämnas till överförmyndaren i kommunen. Det finns ingen ovillkorlig rätt att få sin begäran beviljad, utan överförmyndaren måste först utreda ärendet. Det enklaste sättet att göra ett byte är att prata med den gode mannen och tillsammans lämna in en begäran om byte. Om den gode mannen inte samtycker till ett byte, kan en begäran lämnas in ändå.

Om en god man missköter sitt uppdrag

Klagomål kring att en god man inte anses utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt ska framföras till överförmyndaren i kommunen. Vem som helst kan framföra ett sådant klagomål. Överförmyndaren måste då utreda frågan. Om den gode mannen anses ha misskött sitt uppdrag kan överförmyndaren entlediga hen mot hens vilja och
tillsätta en ny god man.