Om RFS

Om RFS

RFS värdegrund

För alla inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ska denna värdegrund tjäna som stöd för det egna handlandet i och för organisationen.


Som frivillig samhällsarbetare utför du ett viktigt och ansvarsfullt samhällsuppdrag. Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som biträdande övervakare, partnerkontaktpersoner, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, särskilt förordnad vårdnadshavare, god man och förvaltare samt besökare på häkten och anstalter. (RFS stadgar § 1)

Som frivillig samhällsarbetare har du en dubbel funktion. Du är ett stöd för en enskild person och ska arbeta tillsammans med den enskilde i syfte att stärka hans/hennes förmåga att kunna leva ett gott och självständigt liv. Du ska också förebygga och medverka till att avhjälpa eventuella missförhållanden genom att vara en medborgare med insyn i verksamheter som anknyter till våra uppdrag. Frivilligt samhällsarbete ska alltid bygga på ett erkännande av alla människors lika värde.

Som frivillig samhällsarbetare:

  • respekterar du att RFS och dess föreningar är demokratiska organisationer, där medlemmarna i enlighet med stadgarna beslutar om gemensamma angelägenheter
  • ger du en saklig och korrekt information om RFS organisation och ställningstagande
  • fullföljer du ingångna avtal eller plan, om vad uppdraget ska innehålla, med myndigheten och den enskilde
  • för du inte vidare information som gäller personer som du har eller har haft till uppgift att stödja om inte den berörde själv önskar det

Värdegrunden antogs vid RFS årsmöte maj 2014

Ladda ner som pdf