Kunskapsbank

Kunskapsbank

Skatteverket om avdrag för förvaltning av egendom

Flera föreningar och enskilda ställföreträdare har hört av sig och antingen tipsat om att huvudmannen kan få skatteavdrag för förvaltning av egendom, eller undrat när man kan ansöka om detta uppdrag. För att vara helt säkra på att ge en korrekt bild så bad vi Skatteverket att reda ut denna fråga. Texten nedan är en sammanställning av Skatteverkets svar. Med god man i texten avses även förvaltare.


En del av arvodet för gode män och förvaltare avser ekonomisk förvaltning medan en del avser personlig omvårdnad. Den del av arvodet som avser personlig omvårdnad kan aldrig vara avdragsgill såsom förvaltningsutgift.

Den del som avser ekonomisk förvaltning kan i undantagsfall vara avdragsgill men är i de flesta fall en så kallad personlig levnadskostnad som inte är avdragsgill. Exempel på sådana åtgärder som inte är avdragsgilla är om förvaltning av egendom avser betalning av räkningar, upprättande av deklaration och andra åtgärder av vardagsekonomisk karaktär.

För att ersättning som avser ekonomisk förvaltning ska vara avdragsgill som förvaltningsutgift krävs att det är fråga om en aktiv förvaltning av huvudmannens tillgångar.

Det är den som vill ha avdraget (huvudmannen, eller god man som dennes företrädare) som måste visa att förutsättningarna för avdragsrätt är uppfyllda. Förutsättningarna är naturligtvis olika i olika fall och det är rättspraxis som sätter ramarna för avdragsrätten. För att avdrag över huvud taget ska komma i fråga måste det enligt Skatteverkets uppfattning vara fråga om att den gode mannen själv aktivt förvaltar (omplacerar) huvudmannens tillgångar, värdepapper, obligationer, fondandelar med mera. Faktorer som spelar in i bedömningen är exempelvis hur aktiv handel det är fråga om och hur stor förmögenhetsmassa som förvaltas.

Frågan har prövats i bland annat två avgöranden från kammarrätten där domstolen bedömde att arvodet var en inte avdragsgill personlig levnadskostnad. De aktuella avgörandena är: Kammarrättens i Jönköping dom den 29 december 2003, mål nr. 3676-02 och Kammarrätten i Jönköping dom den 10 februari 2005, mål nr 374-04. Det går att beställa avgörandena via domstolarnas hemsida, www.domstolarna.se.

Det torde även krävas att uppdraget som god man innefattar detta förvaltningsuppdrag. Den del av arvodet som är hänförligt till aktiv förvaltning måste även överstiga 1 000 kr för att avdragsrätt ska komma i fråga. Detta är, enligt Skatteverkets erfarenhet, sällan förekommande.