Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Biträdande övervakare

Inom Kriminalvården finns uppdraget biträdande övervakare. En biträdande övervakare får den som dömts för brott till skyddstillsyn eller är villkorligt frigiven efter avtjänat fängelsestraff.


Biträdande övervakarens roll

Biträdande övervakare ska vara ett stöd för klienten under den pågående övervakningen. Det övergripande syftet med övervakningen är att förbygga återfall i brott. Vid frivården finns en ansvarig frivårdsinspektör som tillsammans med klient och biträdande övervakare sätter upp konkreta mål för deras kontakt. Det kan handla om att biträdande övervakare ska följa med på möten hos myndigheter, vara ett stöd i att utveckla positiva sociala nätverk och hitta meningsfulla fritidsaktiviteter.

Hur kontakten mellan klient och biträdande övervakare fungerar följs regelbundet upp av frivården under året. Även hur klientens utveckling sker i relation till målet. Biträdande övervakare ska berätta både om klientens framsteg och eventuella återfall för frivårdsinspektören.

Biträdande övervakare har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer han eller hon möter i sitt uppdrag.

Frivilliguppdraget lekmannaövervakare  bytte namn till biträdande övervakare 15 november 2019, i samband med att Kriminalvårdens nya övervakningshandbok trädde i kraft.

Om övervakning

Övervakningen pågår i regel under ett år, men kan förlängas om klienten till exempel återfaller i brott under pågående övervakning. Det är övervakningsnämnd eller domstol som beslutar om eventuell förlängning.

Det konkreta innehållet i övervakningen ska framgå av kriminalvårdens verkställighetsplan, ett dokument som beskriver vad innehållet i övervakningen ska vara. Biträdande övervakare är en insats av flera och ersätter inte klientens besök på frivården.

I brottsbalken regleras vad som är straffbart och vilka påföljder som ska dömas ut. Uppdraget lekmannaövervakare styrs av förordningen av verkställighet av frivårdspåföljder och uppdraget som förtroendeman regleras i fängelsförordningen.

Frivården förmedlar uppdragen

Det är Kriminalvårdens frivård som rekryterar och förordnar biträdande övervakare. Ett arvode utgår till biträdande övervakare, men till övervägande del utförs uppdraget ideellt. Frivården ansvarar också för att utbilda och handleda biträdande övervakare, men kan också arrangera föreläsningar och temakvällar tillsammans med RFS och lokalföreningen.

Om du är intresserad av att bli biträdande övervakare läs mer här

Läs mer om biträdande övervakare på Kriminalvårdens webbplats

Läs intervjuer med biträdande övervakare