Kunskapsbank

Kunskapsbank

Komma igång

Här hittar du tips och idéer om vad du kan göra för att komma igång med ett nytt uppdrag. Det här är ingen fullständig redovisning, men ger en bild av vad du bör hinna med de första månaderna. Lycka till!


Första steget

Lär känna din huvudman. Träffa din huvudman och hans eller hennes anhöriga. Du kan också behöva träffa personalen på huvudmannens boende. Det är viktigt att lära känna din huvudman för att ta reda på och vad hon eller han behöver och vill prioritera i sitt liv.

Förklara din uppgift för huvudmannen, anhöriga och andra som finns i närheten så att de vet vad de kan vänta sig av dig. På det viset sätter du upp tydliga ramar för ditt uppdrag. Här kan du gärna ta hjälp av Rollkolls informationsskrifter som går att ladda ner pdf samt film.

Försök att få grepp om huvudmannens ekonomi både när det gäller löpande inkomster och utgifter och gör en budget. Kontrollera eventuella tillgångar och skulder. Du kan vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivare för att ta reda på om huvudmannen har skulder.

En huvudregel är att huvudmannens konton ska vara försedda med så kallad överförmyndarspärr, vilket innebär att du behöver överförmyndarens tillstånd för att komma åt dem. Se alltid till att det finns ett konto utan spärr i huvudmannens namn som du kan använda för att betala räkningar med mera.

Kontrollera att huvudmannen har en aktuell hemförsäkring och andra nödvändiga försäkringar. Kom överens med huvudmannen själv eller personalen som sköter huvudmannens dagliga omsorg om hur fickpengarna ska hanteras.

…nästa steg

Du kan begära särskild postadress så att huvudmannens post från myndigheter kommer direkt hem till dig. En sådan anmälan gör du med hjälp av Skatteverkets blankett SKV 7844. Du kan också ansöka om att enbart huvudmannens deklarationer och skattekontobesked skickas hem till dig. Det kallas “särskild skatteadress”. Du ändrar det genom att skriva till din huvudmans skattekontor. I brevet anger du huvudmannens namn, adress och personnummer och att du är god man och vill att deklarationerna och kontobeskeden ska skickas till dig. Ange också ditt namn, din adress och ditt personnummer. Bifoga även en kopia av förordnandet som god man.

Ta reda på vad din huvudman har rätt till för stöd och hjälp från kommunens sida. Kanske behöver han eller hon stödåtgäder enligt LSS och/eller ytterligare åtgärder. Det kan till exempel handla om att ansöka om stöd av en kontaktperson, hemtjänst eller om flytt till ett gruppboende. Det är också viktigt att du är uppmärksam på huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet och andra aktiviteter som kan bidra till en meningsfull vardag.

Undersök vilka typer av bidrag huvudmannen får och har rätt till. Kanske finns det ytterligare några bidrag som han eller hon skulle kunna få. Hur ser det till exempel ut med bostadsbidrag eller bostadstillägg?

Inom två månader

Inom två månader efter att du påbörjat ditt uppdrag måste du göra en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Du fyller i en blankett som du får från din överförmyndare.

Läs gärna mer i RFS informationsmaterial som finns på webben, bland annat Rollkoll och studiematerialet för frivilliga samhällsarbetare.

Stöd i uppdraget

Genom medlemskap i en lokalförening inom RFS har du möjlighet att få stöd via föreningen samt via RFS ombudsmän. Det ger dig även försäkring. Läs mer om att Bli medlem.