Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

God man och förvaltare

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar.


En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Bevaka rätt
  • Förvalta egendom
  • Sörja för person

Att bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller företräda huvudmannen vid en bostadsförsäljning.

Att förvalta egendom innebär exempelvis att betala räkningar, att göra en budget tillsammans med huvudmannen och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Med sörja för person menas att se till att huvudmannens intressen bevakas till exempel så att huvudmannen får den vård eller fritid som den har rätt till.

Det är frivilligt att ha en god man. En förvaltare kan en person däremot få mot sin vilja, om denna inte klarar sig själv.

Vem kan få god man?

Vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller demens är exempel på grupper som ibland kan ha behov av stöd av en god man eller förvaltare. Läs mer.

Personer under 18 år som saknar vårdnadshavare kan få en särskilt förordnad vårdnadshavare. Läs mer.

Även ensamkommande barn ska ha en god man. Läs mer.

Överförmyndarkontoret förmedlar uppdragen

Tingsrätten beslutar om vem som ska få en god man eller förvaltare. Överförmyndaren är den myndighet som rekryterar gode män och förvaltare, har tillsyn över uppdragen samt ansvarar för att gode män och förvaltare erbjuds utbildning. De kan också arrangera föreläsningar och temakvällar tillsammans med RFS och lokalföreningen.

Läs mer om vad god man och förvaltare ska göra och inte i skriften Rollkoll.

Läs om att Komma igång med ett nytt uppdrag samt svar på andra frågor i Kunskapsbanken för gode män och förvaltare