Om RFS

Om RFS

Historik för lagreglerade frivilliguppdrag

Alla de frivilliguppdrag som RFS organiserar är reglerade i lag. Denna tidslinje visar när de olika uppdragen tillkom.


1906 – Villkorlig frigivning från kriminalvårdsanstalt med övervakning införs

1918 – Domstolarna kan döma till övervakning, frivilliga får uppdrag som övervakare

1924 – Barnavårdslagen ger nämnder möjlighet att anlita tjänstemän eller frivilliga för det sociala arbetet.

Föräldrabalken, som reglerar uppdragen god man och förvaltare antas. Överförmyndarinstitutet inrättas

1942 – Den statliga frivårdsorganisationen inrättas

1956 – Socialhjälpslagen med ökad tilltro till frivilligarbetets insatser ersätter fattigvårdslagen

1965 – Skyddstillsyn som innebär övervakning införs som påföljd

1974 – Kriminalvårdsreformen – Frivården ska öka kontrollen genom fler anställda tjänstemän med färre ärenden per anställd. Andelen lekmannaövervakare minskade drastiskt

Lag om kriminalvård i anstalt antas – uppdraget förtroendeman för livstidsdömda tillkom.

1977 – Frivårdsförordningen som reglerade frivårdens och övervakarens arbete inom kriminalvården antas.

1980 – Socialhjälpslagen, nykterhetslagen och barnavårdslagen ersätts med socialtjänstlagen, SoL. Övervakare ersätts med kontaktpersoner enligt SoL.

1991 – Lagarna om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, antas. Uppdraget stödperson enligt LPT och LRV införs.

1993 – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade antas. Uppdraget kontaktperson enligt LSS tillkommer.

2004 – Uppdraget stödperson förs även i nya smittskyddslagen

2005 – Lagen om god man för ensamkommande barn, som stärker barnens skydd, skapas.

Ladda ner pdf med historiken