Om RFS

Om RFS

Missade du RFS seminarium i Almedalen?

Nu finns seminariet som RFS och Rollkoll arrangerade i Almedalen tillsammans med NSPH:s projekt Din rätt att se på nätet. Temat är diskriminering och rollfördelning kring personer med psykisk ohälsa som får hjälp av en god man.


Panelen vid seminariet fick svara på dessa tre frågor:

  1. Vilka problem kan uppstå för en huvudman på grund av en oklar gränsdragning mellan olika aktörer?
  2. Hur kan oklarheter leda till att diskriminering inte uppmärksammas?
  3. Hur kan gode män och förvaltare motverka diskriminering?

Se presentationen av Rollkoll och Din rätt här

Se panelsamtalet här, tre delar:

Se del 1 av panelsamtalet (fråga 1) här

Se del 2 av panelsamtalet (fråga 2) här

Se del 3 av panelsamtalet (fråga 3) här

Här är ett axplock av det som sades vid panelsamtalet:

– Om det är oklara gränsdragningar så är det en risk att grundläggande behov inte blir tillgodosedda. Det leder till otrygghet för brukaren eller huvudmannen. I förlängningen leder det till minskat förtroende för samhällsaktörerna. Här har vi en stor utmaning, sa Mikael Malm, SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Den gode mannens inställning spelar stor roll, som huvudman måste man bli lyssnad på. Det räcker inte med bra professionella insatser utan individen måste lyssnas in, sa Jimmie Trevett, RSMH.

– I vår rådgivning i projektet Din rätt får vi in flest frågor som rör kontakten med försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och psykiatrin. Att gode mannen har koll på sin roll är väldigt viktigt. Många är också upprörda kring bemötande, flera personer har beskrivit att de får bättre bemötande när till exempel gode mannen är med än när de kommer ensamma, säger Johanna Wester, projektledare.

– Om alla skötte sina roller så skulle det inte ske diskriminering, sa Ian Lauritzen, Föreningen Sveriges överförmyndare.

Linda Fröström, RFS, var moderator vid panelsamtalet.