Om RFS

Om RFS

Rollkoll vidgar sitt fokus

Fokus för arvsfondsprojektet Rollkoll har varit att förtydliga rollfördelningen mellan gode män och andra aktörer kring unga personer med psykiska funktionsnedsättningar. Nu vidgas perspektivet.


RFS projekt Rollkoll ska skapa förtydligande informationsmaterial som redogör för gränsdragningen mellan den gode mannens uppgifter och andra aktörers ansvar. Att åldern inte spelar någon roll för ett sådant material blev tydligt i kartläggningen som gjordes under projektets första år. I kartläggningen undersöktes de förutsättningar som personer med psykiska funktionsnedsättningar under 35 år möter. Resultatet blev att det inte skiljer sig från vad en äldre målgrupp vill veta eller efterfrågar.

– För att det material vi ska producera ska kunna användas av så många som möjligt väljer vi nu att ta bort åldersgränsen och vidgar fokus till alla personer med psykiska funktionsnedsättningar, oavsett ålder. Rollkolls syfte är att huvudmän inte ska hamna mellan stolarna för att olika aktörer inte vet vem som ska göra vad, så ju fler vi kan rikta materialet till desto bättre, berättar Linda Fröström, RFS projektledare för Rollkoll.

En annan pusselbit som fallit på plats är att Linda Fröström nu samarbetar med Uppsala kommun för att få hjälp med innehåll och granskning av informationsmaterialet. De flesta intervjuer som görs inom Rollkoll sker i Uppsala med aktörer som finns där. För att materialet inte bara ska anpassas efter förutsättningar i Uppsala så kommer även Överförmyndarkontoret i Karlstad och Sveriges kommuner och landsting, SKL, finns med för att granska innehållet.

Skrivandet av materialen och intervjuer med olika aktörer är i full gång. De fem aktörer som valts ut till materialet är: anhöriga till huvudmannen, personliga assistenter, boenden och kontaktpersoner och huvudmannen själv. Som planen är nu så räknar RFS med att informationsmaterialen ska gå i tryck i början av februari 2015.

Läs mer om Rollkoll här