Om RFS

Om RFS

Gemensam kärna i uppdragen

Frivilliga samhällsarbetare är RFS samlingsnamn för alla som utför lagreglerade frivilliguppdrag. Även om det finns detaljer i frivilliguppdragen som skiljer sig åt så finns det en gemensam kärna i alla uppdragen.


Alla de lagreglerade frivilliguppdragen handlar om att stödja en medmänniska i en utsatt situation, att känna till samhällets resurser och att veta vägarna för att nå fram till dem. Det finns även en demokratisk aspekt av de lagreglerade frivilliguppdragen. Frivilliga samhällsarbetare bidrar till att öka tilliten mellan människor, att stärka resurssvagas kontaktnät och att öka inkluderingen i samhället. Frivilliguppdragen bidrar även med medborgarinsyn i slutna miljöer såsom tvångspsykiatrin, kriminalvårdsanstalt och häkte samt vid myndighetsutövning.

Syftet med stödet varierar

För den som får stödet (brukaren – huvudmannen – klienten – patienten) kan den frivilliga samhällsarbetaren vara den enda kontakten som inte är en tjänsteperson. Den frivilliga bidrar med ett vardagligt samtal vars syfte är att brukaren ska trivas och må bra.

Syftet med insatsen kan variera mellan uppdragstyper och utifrån vilket behov brukaren har men generellt ska den frivilliga:

  • Fungera som ett medmänskligt stöd
  • Bistå brukaren i personliga frågor
  • Hjälpa brukaren att vidga sitt nätverk
  • Vara brukaren behjälplig i dennes kontakter med myndigheter

Läs om de olika frivilliguppdragen här