Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om ett barns föräldrar är avlidna eller inte kan utöva vårdnaden, till exempel på grund av sjukdom eller fängelsestraff. Ensamkommande barn ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare efter uppehållstillstånd.


Om rollen

Eftersom barn inte har egen rättshandlingsförmåga är den särskilt förordnade vårdnadshavarens uppgift att företräda barnet i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det vanligaste är att den som är särskilt förordnad vårdnadshavare också är särskilt förordnad förmyndare. Tingsrätten kan dock besluta om att olika personer ska inneha uppdragen. Det är socialnämnden i kommunen där barnet är folkbokfört eller vistas som rekryterar och tillsätter särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden lämnar in en ansökan till tingsrätten som fattar beslutet.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska följa upp att barnet får sina rättigheter tillgodosedda i vardagen. Det handlar till exempel om att få boende och skola att fungera, och att sköta kontakter med myndigheter och hälsovård. Enligt föräldrabalken ska en särskilt förordnad vårdnadshavare därutöver sörja för en god fostran, på samma sätt som en förälder. Rollen innebär ingen försörjningsplikt.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn är likt rollen som god man till ensamkommande barn, men med större fokus på den långsiktiga planeringen för barnet.

Läs mer om rollen under god man för ensamkommande barn

Redovisning av uppdraget

I en del kommuner redovisas uppdraget till socialtjänsten. Den som då också är särskilt förordnad förmyndare redovisar den ekonomiska delen till överförmyndaren på deras blanketter efter det tidsintervall som beslutas om i kommunen där uppdraget utförs. I vissa kommuner sker all redovisning till överförmyndaren.

Socialtjänsten förmedlar uppdragen

Socialtjänsten rekryterar, tillsätter och ansvarar för att särskilt förordnade vårdnadshavare. De kan också arrangera föreläsningar och temakvällar tillsammans med RFS och lokalföreningen. Uppdragen ger ett arvode, en till övervägande del utförs uppdragen ideellt.

Läs mer om att ta uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare