Om RFS

Om RFS

Enkätundersökning

Med enkätundersökningen ville Rättssäkerhetsprojektet belysa hur samarbetet uppfattas mellan kommunala tjänstemän och de som utför lagreglerade frivilliguppdrag.


De lagområden som enkäten berörde var:

  • kontaktperson och kontaktfamilj, SoL
  • kontaktperson och stödfamilj, LSS
  • god man och förvaltare, Fb

Enkäten besvarades både av tjänstemän i landets kommuner och av de som utför uppdragen, frivilliga samhällsarbetare som är medlemmar i en lokal RFS-förening. För att kunna jämföra tjänstemännens svar med frivilligarbetarnas ställdes samma frågor till båda grupperna men frågorna till frivilligarbetarna omformulerades för att passa de svarandes situation.

Ladda ner rapporterna här

Enkäten presenteras i fyra rapporter, varje lagområde för sig. Den fjärde rapporten är en diskussion om hela enkätens resultat:

Ladda ner rapport 1. Kontaktperson och kontaktfamilj, SoL (pdf)

Ladda ner rapport 2. Kontaktperson och stödfamilj, LSS (pdf)

Ladda ner rapport 3. God man och förvaltare, Fb (pdf)

Ladda ner rapport 4. Diskussion (pdf)