Om RFS

Om RFS

Tidigare projekt

Genom åren har RFS drivit flertalet projekt vilka bidragit till ökad kunskap och utveckling av arbetssätten kring lagreglerade frivilliguppdrag. Här finns exempel på flera av de projekt förbundet drivit senaste tjugo åren.


Utbildning för gode män till ensamkommande barn

RFS skapade under 2008-2012 tillsammans med Röda Korset skapat en skräddarsydd utbildning för gode män till ensamkommande barn. Finansiering från Allmänna arvsfonden och Europeiska flyktingfonden. I projektet togs en skrift fram som uppdaterats 2016.

Ladda ner skriften

Studiematerial för gode män och förvaltare till teckenspråkiga huvudmän

I samarbete med Sveriges dövas riksförbund tog RFS fram ett studiematerial för gode män och förvaltare till teckenspråkiga huvudmän. Materialet finns både i skriftlig form och som teckentolkade filmer. Finansiering från Allmänna arvsfonden. Projektet avslutades 2009 och maaterialen spreds till överförmyndarnämnder och dövföreningar under 2010.

Se filmerna från projektet.

Dataspel för kontaktpersoner

Under 2009 påbörjades ett projekt för att skapa ett internetbaserat utbildningsmaterial för kontaktpersoner. Målet var att underlätta rekryteringen av framför allt yngre kontaktpersoner enligt SoL och LSS. Finansiering från Allmänna arvsfonden. I projektet samarbetade RFS med Riksförbundet Attention, RUS – Riksförbundet ungdom för social hälsa och Föreningen Sveriges socialchefer (FSS).

Frigivningsprojektet – 1999-2000, projektmedel från Brottsförebyggande rådet. Det övergripande syftet med projektet var att förbättra stödet till de frigivna och att de inte ska återfalla i ny brottslighet

Stödpersonsprojektet, 1999 – 2002, i samarbete med RSMH och Schizofreniförbundet. Finansiering från Allmänna Arvsfonden. Resulterade i utbildningar för stödpersoner, informationsmaterial, utökade kontakter med patientnämnderna, en konferens för representanter från psykiatrin och socialtjänsten.

Bättre frigivning, 2002 – 2006, finansierades av medel från ESF-rådet. Hela Människan administrerade projektet och RFS var med som en av flera samarbetsparter. Syftet var att synliggöra de problem och det kulturbyte det innebär att friges från fängelse. Resulterade i Visionsrummet och studiecirkeln Bättre framtid som RFS numera har samordningsansvar för.

Livlinan, 2002-2003, i samarbete med RSMH och Schizofreniförbundet. Medel från Allmänna arvsfonden. En film med om stödpersonuppdraget togs fram ”Dokumentärfilm för stödpersoner”, samt studiehandledning till filmen.

Socialtjänstprojektet, 2002-2004, förlängning 2005-2006, Finansiering av Allmänna arvsfonden. Syfte att skapa bättre stöd och utbildning för dem som har kontaktpersonsuppdrag. Utbildningsmaterial togs fram, studiecirklar genomfördes i flertalet kommuner, två konferenser för socialtjänsten, samt cirkelledarutbildningar.

Godmansprojektet, 2003-2007, i samarbete med fyra andra förbund: Demensförbundet, Autism och aspergerförbundet, Riksföreningen Hjärnkraft och Schizofreniförbundet. Finansiering från Allmänna

arvsfonden. Syfte att förbättra stödet till gode män och förvaltare. Projektet tog fram studiematerial om psykiska funktionshinder.

Psykiatriprojektet, 2004-2007, i samarbete med Patientnämnden i Stockholms läns landsting. Grundutbildningen för stödpersonerna utvecklas med inriktning på: mångkulturell kompetens samt hur patienter med annan etnisk bakgrund än svensk ska integreras i det svenska samhället. Boken Under samma tak, men på olika plan ges ut.

Kontaktpersoner för hemlösa, 2006 – 2007 i samarbete Situation Stockholm, Stockholms Stadsmission och Ny Gemenskap. Finansiering från Socialstyrelsen. Syfte att öka antalet kontaktpersoner för människor som lever i hemlöshet med fysisk eller psykisk ohälsa. En tidning ”Kontaktpersoner för hemlösa i enlighet med SoL” skapades.

Ny kontakt – Besökare inom SiS, 2001-2004, tillsammans med Statens institutionsstyrelse finansiering av Allmänna Arvsfonden.

För tidigare historik (1968-1998) hänvisas till Medmänniskor till stöd för andra, 1968-1998 av Lars Grip, Leif Holgersson.